Møte i Formannskapet 15. mai 2019

Innhold

Formannskapet holder møte onsdag 15. mai fra kl. 17.00 i møterom Sentrum, Feyers gate 7. Larvik KommuneTV sender direkte.

Orienteringer

 • MAD arkitekters mulighetsstudie for arkitektur i Martineåsen. Presentasjon v/arkitekt Kurt
  Singstad
 • Siling av innspill til kommuneplanens arealdel

Saker til behandling

 • 040/19 Rullering av Kommuneplanens arealdel 2020-2032 (Oversiktsdokument Innspill til boligformål - ikke vedlagt i saken) 
 • 041/19 Høring - Forslag til nye læreplaner
 • 042/19 Høring - NOU 18:18 Trygge rammer for fosterhjem
 • 043/19 Høringsnotat - Endring i forskrift om arbeidstid for avlastere
 • 044/19 NOU 2018: 16 Det viktigste først
 • 045/19 Larvik Vindkraftverk Malerød - Høringsuttalelse på konsesjonssøknad fra Larvik
  Vindpark AS
 • 046/19 Søknad om søndagsåpent fra mai til august - Blinken Mathus AS
 • 047/19 Næringsplan for Larvik kommune - høringssutkast
 • 048/19 Alternative lokasjoner for Larvik Læringssenter
 • 049/19 Overføring av forvalteransvaret for eiendommen 5001/188 "Losen" samt del av
  eiendommen 5001/798 fra Larvik havn til larvik kommune
 • 050/19 Omdisponering av prosjektmidler fra etterbruk E-18 til Agnes aktivitetspark
 • 051/19 Skøytebanen på Torvet - valg økonomisk løsning for Larvik by AS's gjeld til Larvik
  kommune og fremtidig drift
 • 052/19 Etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS
 • 053/19 Larvik Arena IKS - Endring i selskapsavtalen
 • 054/19 Reglement for folkevalgte organer
 • 055/19 Utskiftingsplan for kommunale kjøretøy
 • 056/19 Avtale politiråd og avtale om tjenestetilbud
 • 057/19 Kulturhuset Bølgen - Årsrapport 2018
 • 058/19 Kulturhuset Bølgen - 1. kvartalsrapport 2019
 • 059/19 Larvik Havn KF - Årsregnskap 2018
 • 060/19 Kvartalsrapport Larvik Havn KF
 • 061/19 Primæroppgaverfondet 1. kvartalsrapport 2019
 • 062/19 Årsregnskap 2018 Larvik kommune
 • 063/19 Årsrapport 2018
 • 064/19 Rapportering 1. kvartal 2019
 • 065/19 Meldinger 15.5.2019
 • 066/19 Eventuelt
Til toppen