Møte i Formannskapet 12. juni 2019

Innhold

Formannskapet holder møte onsdat 12. juni fra kl. 16.00 i møterom Sentum, Feyers gate 7. Larvik kommuneTV sender direkte.

Larvik kommuneTV Saksdokumenter

Orienteringer

 • Bane NOR

Saker til behandling

 • 071/19 Høring - forslag til endringer i barnehageloven med forskrift - ny regulering av private barnehager
 • 072/19 Høring - NOU 2018:13 Voksne i grunnskole og videregående opplæring, finansiering av livsopphold (Livsoppholdsutvalget)
 • 073/19 Høring - Nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser
 • 074/19 Høringsinnspill til planprogram og hovedutfordringer for regional vannforvaltningsplan for vannregion Vest-Viken 2022-2027
 • 075/19 Høringssvar - forslag til offentlige organers ansvar for bruk av tolk
 • 076/19 Vestfold Krematorium IKS - endring av selskapsavtale
 • 077/19 Endring i organisering og eierskap samt gjennomføring av kapitalforhøyelse i Grenland og Vestfold Biogass as (Greve Biogass)
 • 078/19 Etablering av bestillerselskapet Greve Bestiller AS
 • 079/19 Avvikling av Vestfold Interkommunale kontrollutvalgssekretariat (VIKS) og inntreden i Agder, Vestfold og Telemark interkommunale kontrollutvalgsekretariat IKS
 • 080/19 Regulering av g/s-vei strekningen fv 303 Hem-Santra
 • 081/19 Reguleringsplan for ungdomshjem ved Kløvertunet på Veldre, del av gbnr 4063/1 - sluttbehandling
 • 082/19 Detaljert reguleringsplan for Alkeveien 2 - gbnr. 5001/846 - sluttbehandling
 • 083/19 Utbyggingsavtale - Torpefeltet del 2
 • 084/19 Skøytebane på Torvet - valg økonomisk løsning for Larvik by AS` gjeld til Larvik kommune og fremtidig drift
 • 085/19 Utskiftingsplan for kommunale kjøretøy
 • 086/19 Utredning om felles brannvesen for Larvik og Sandefjord kommuner - Rapport fra KS-konsulent - videre prosess
 • 087/19 Krabbedammen - fullfinansiering
 • 088/19 Kyststi Tjølling
 • 089/19 Oppfølgende utredningearbeider knyttet til etablering av kunnskapssenter Thor Heyerdahl
 • 090/19 Fellesprosjekt boliger for unge funksjonshemmede
 • 091/19 Forholdet mellom stat og kommune i NAV Larvik
 • 092/19 Avtale politiråd og avtale om tjenestetilbud
 • 093/19 Byjubileum 2021
 • 094/19 Delegeringsreglement
 • 095/19 Godtgjøringsreglement
 • 096/19 Omstillingsprosjektet; Tiltak til politiske avklaring
 • 097/19 Rammesak 2020-2023
 • 098/19 Meldinger 15.5.2019
 • 099/19 Tilleggsmelding 15.5.2019
 • 100/19 Eventuelt
 • 101/19 iFokus AS - Generalforsamling 24. juni 2019
 • 102/19 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) - ny høring i 2019
Til toppen