Tilsyn og feiing

Innhold

Alle boenheter med skorstein og fyringsanlegg skal ha tilsyn og feiing. Vi fører også tilsyn med særskilte brannobjekt.

Kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov.  Fritidsboliger omfattes av feie- og tilsynstjenester på lik linje med helårsboliger.

Tilsyn

Huseier plikter å gi feieren adkomst slik at feiing og tilsyn kan utføres.

Omlag tre dager før boligtilsynet kommer, vil du motta skriftlig varsel (gul lapp) i postkassa. På varsellappen er det informasjon om og telefonnummer til tilsynet.

Du må være hjemme når vi kommer på tilsyn, slik at du kan vise oss rundt i boligen. Kan du ikke være til stede selv, bør du avtale med noen som kan slippe oss inn. Personen må kjenne boligen godt.

Finn frem dokumentasjon på ildsted/fyringsanlegg, herunder også service rapport på eventuelt gassanlegg. Fikk du avvik sist vi var på feiing og tilsyn, ber vi deg dokumentere at manglene er utbedret.

Feieren er uniformert og skal alltid kunne fremvise legitimasjon.

Dette kontrolleres

 • Tilstandskontroll av piper og brannmurer
 • Tilstandskontroll av ildsteder
 • Kontroll av røykvarslere og eventuelt hjelp med batteribytte
 • Kontroll av slukkeutstyr
 • Veiledning om utbedringer
 • Veiledning om brannsikring i forhold til boligen
 • Kontroll av dokumentasjon for gassanlegg

Etter gjeldende forskrifter skal det være:

 • Minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom
 • Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket
 • Slukkemiddel som er lett tilgjengelig og kan brukes i alle rom
 • Alternativ rømningsvei

Feiing

Feiing av røykkanal skal utføres etter behov, normalt minimum hvert 4. år. Hyppighet er avhengig av fyringsmåte og sotmengde, denne settes av brannvesenet. Feiing annet hvert år er mest vanlig for fast brensel.

Røykkanal som ikke er tilknyttet ildsted, eller som er blendet på toppen feies ikke.

Ikke alle boligeiendommer ligger inne med pipe/ildsted, og disse kommer ikke med på liste til feieren. Ved spørsmål om egen eiendom kan Larvik brann og redning kontaktes.

Forhåndsvarsel

Ca. 3 dager før feieren kommer, vil du motta skriftlig varsel (rød lapp) i postkassa. På varsellappen er det informasjon og telefonnummer til feier.

Før feieren kommer

Huseier skal sørge for klargjøring for feiing, og at det er tilfredsstillende atkomst for feier. Fremsetting av stige, godkjente trinn og eventuelt plattform på taket eller åpne for adkomst til innvendige feieluke(r).

I henhold til brann-, og bygningslovgivningen er det huseiers ansvar å sørge for tilfredsstillende adkomst og arbeidsplass for feieren. Helse-, Miljø- og sikkerhetsforskriften stiller krav om at feierens arbeidsgiver må sørge for at vedkommende feier har en fullt forsvarlig arbeidssituasjon.

Sikker adkomst og arbeidsplass for feieren kan oppsummeres slik:

 • I henhold til Arbeidstilsynets forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak, skal alle tak med helling utover ha takstige eller taktrinn opp til skorsteinen.
 • Husstigen skal være så lang at den rekker 1 meter over taket (normalt 1 meter over takrennen).
 • På bygninger der gesimshøyde er mer en 5 meter fra bakkenivå, skal det være montert stigefeste som forhindrer at husstigen glir.
 • Takstige/taktrinn skal være godkjent og montert i henhold til monteringsanvisningen.
 • Arbeidsplatform kreves, dersom skorsteinen er høyere enn 1,2 meter over taket på den laveste siden. I spesielle tilfeller kan arbeidsplatform rundt skorsteinen kreves, eksempelvis der fall medfører ekstra stor fare.
 • Der det er flere skorteiner på samme takflate, vil det normalt være nødvendig med takbro mellom pipene (feieren bør kontaktes før løsning velges).

Feieren kan stille krav om oppgradering av sikringstiltak dersom eksisterende taksikring er i en slik forfattning at det medfører fare for liv og helse. Ved rehabilitering eller oppgradering av tak eller taksikring, skal taksikringen oppgraderes til dagens sikkerhetsnivå.

Etter boligtilsyn og feiing

Blir det avdekket avvik på fyringsanlegget eller brannsikkerheten vil du motta en rapport fra feieren.

Du får en frist på 30 dager til å gi skriftlig tilbakemelding om at avviket er utbedret. Feieren som var hos deg er nå din saksbehandler.

Betaling

Samlet gebyr for feiing og tilsyn er 330 kroner per pipeløp + mva.

Tilsyn med særskilte brannobjekter

Ifølge brann- og eksplosjonsvernloven § 13 er kommunen pålagt å føre fortegnelse over byggverk og områder etc. hvor brann kan medføre tap av mange liv, stor helserisiko eller store matrielle verdier. Slik registering er et vedtak, og pålegger eiere og drivere et høyere krav til dokumentasjon av sikkerheten, utover det generelle kravet til brannforebyggende tiltak, som alle må følge.

Kommunene utfører tilsyn i objektene, hyppighet avhenger av risiko.

I Larvik er det registert ca 200 bygninger.

Har du spørsmål, vennligst ta kontakt med :
Roar Asbjørnrød : 33 17 17 45 (roar.asbjornrod@larvik.kommune.no)

Tilsyn ved campingplasser

På alle campingplasser med over 20 plasser blir det foretatt årlig tilsyn for å sikre at eier/driver ivaretar brannsikkerheten.

Vanlige kontrollpunkter er:

 • Oversiktstegning med inntegnet slukkeutstyr og branngater
 • Branninnstrukser og prosedyrer
 • Dokumentert opplæring og øvelse av ansatte
 • Dokumentert årlig vedlikehold fra kvalifisert firma og egenkontroll av slukkeutstyr og branntekniske installasjoner

På plassen gjøres stikkontroll/vurdering av:

 • Tilstrekkelig slukkemateriell av godkjent type
 • Minimum 3 meter avstand mellom hver boenhet, plassering av bil uten overnatting er tillatt
 • Minimum 8 meter fri branngate for hver 1200 kvadratmeter
 • Tilgjengelig slukkevann (sjø, jordvanning, hydrant, kum)
 • Tilgjengelighet for brannvesenets materiell
 • Tiltak for øvrige risikomomenter som lagring av propan, avfallsplass og fast lass for grillglør etc.

I 3-metersonen mellom hver boenhet er det kun tillatt med vanlig bil og levegg av duk med bardunerte stålstenger. Annet som partytelt, levegg av tre etc. er ikke tillatt.

8 meter branngater skal være helt frie.
Overnevnte regler er minimum og plassansvarlig kan ha og har som regel strengere regelverk internt.

Tips til god brannsikkerhet

Test røykvarsleren ofte og bytt batteri årlig. Er varsleren over 10 år bør den skiftes ut. Seriekoblede røykvarslere gir økt sikkerhet.

Slokkemiddel bør oppbevares lett tilgjengelig og godt synlig. Pass på at manometerpilen står på grønt felt. Husk at slokkemidler med pulver skal vendes opp ned iblant, så ikke pulveret pakkes i bunn av kolben.

I årets siste måned er det flere boligbranner enn ellers i året. Vær oppmerksom ved bruk av levende lys. Slokk lys når rommet forlates.

Trekk ut støpsel av juletrelys og lysestaker når de ikke er i bruk.

Til toppen