Søke helse- og omsorgstjenester

Innhold

Informasjon om hvordan du søker om helse- og omsorgstjenester.

Koordinerende enhet og tildeling

Koordinerende enhet og tildeling er kommunens adresse for innbyggere og samarbeidspartnere som søker om, eller ønsker informasjon om helse og omsorgstjenester.

Koordinerende enhet og tildeling har et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.
For pasienter som skal skrives ut fra spesialisthelsetjenesten, og som har behov for kommunale tjenester i etterkant av sykehusoppholdet, koordineres tilbudet som gis fra koordinerende enhet og tildeling.

Slik søker du

Koordinerende enhet og tildeling tar i mot og utreder søknader om de fleste kommunale helse- og omsorgstjenestene. Ta gjerne kontakt med koordinerende enhet og tildeling for veiledning og hjelp til søknaden.

Søk helse- og omsorgstjenester

Behandling av søknad

Når du har søkt og saken er vurdert, vil kommunen sende skriftlig avgjørelse enten du får innvilget tjenester eller ikke. Dersom din søknad blir helt eller delvis innvilget, vil det i vedtaket stå hvilke tjenester du har fått og hvor omfattende de er.

Klage

Du har rett til å klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått. Du kan klage dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på din søknad om støttekontakt.

Klagen skal sendes til koordinerende enhet og tildeling for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen eller den lokale klagenemnda for endelig avgjørelse.

Du kan ta kontakt med koordinerende enhet og tildeling eller Servicetorget for å få bistand til å utforme klagen.

Du kan også henvende deg til pasient- og brukerombudet i Vestfold dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Utskrivningsklare pasienter

For pasienter som er utskrivningsklare fra spesialisthelsetjenesten og i behov av kommunale tjenester, samarbeider sykehuset med koordinerende enhet og tildeling dersom du samtykker til det. Det betyr at sykehuset gir kommunen aktuell informasjon om din helsetilstand, og at det samarbeides om overføring til et kommunalt tilbud. Det kan være tilbud i hjemmet eller i form av opphold i institusjon.

Til toppen