Søke barnehageplass

Innhold

Frister og fremgangsmåte for å søke om barnehageplass.

Søknadsfrist

1. mars til hovedopptak, deretter løpende opptak.

Målgruppe

  • Barn født før 1. september 2018 har rett til barnehageplass fra august 2019.
  • Barn født i september, oktober og november 2018 har rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år. Barnehagen og kommunen kan velge å tilby plass tidligere.
  • Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
  • Alle i målgruppen må søke om plass innen 1. mars.

(Barnehageloven § 12 a)

Slik søker du

Fra og med barnehageopptaket 2019 (hovedopptak) vil søknad om barnehageplass gjøres via foresattportalen. Dette gjelder enten du søker plass til kommunale eller private barnehager. Det gjelder og om du søker for første gang, du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til annen barnehage. 

  • Du må sende en søknad pr barn.
  • Søk i det barnehageåret du ønsker plass og angi oppstartsdato. Et barnehageår regnes fra august til og med juli året etter.
  • Prioriter rekkefølge på de barnehagene du ønsker plass i.
  • Søknaden er aktiv helt til man får tildelt en plass.

Når søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.

Dersom du i etterkant ønsker å endre på søknaden din, kan du gjøre dette på samme sted som du søkte barnehageplass. Velg Ny søknad, dette overskriver tidligere søknad. Her kan du også slette søknaden.

Søk om barnehageplass

Prioriterte opptakskriterier 

Prioritet 1: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage, jf. Barnehageloven § 13.
Skriftlig dokumentasjon fra lege, psykolog, PPT eller andre institusjoner med fagkompetanse må foreligge.

Prioritet 2: Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.
Vedlegg fra barnevernet må foreligge om at barnehageplass er et forebyggende tiltak.

Prioritet 3: Barn fra familier som har redusert mulighet til å ha den daglige omsorgen for barnet.
Skriftlig dokumentasjon fra lege, psykolog eller andre faggrupper som er relevante dersom foresatte lider av sykdom/nedsatt funksjonsevne må foreligge.

Prioritet 4: Søsken til barn med plass i den barnehagen det søkes til.

Prioritet 5: Skolestartere

Prioritet 6: Hensyn til barnehagens gruppesammensetning. Gruppen skal speile dagens samfunn.

Prioritet 7: Barnets alder, eldre barn har fortrinn fremfor yngre barn.

Kontakt

Til toppen