Rådmannens ledergruppe

Rådmann, assisterende rådmann og fire kommunalsjefer utgjør kommunens øverste ledelse.

Rådmann Jan Arvid Kristengård og hans ledergruppe

Rådmannens ansvar og oppgaver

Rådmannen er kommunes øverste administrative leder og står ansvarlig overfor kommunestyret. Rådmannens oppgaver og ansvar fremgår av kommunelovens § 23 og av kommunens delegeringsreglement.

Rådmannen skal sørge for at:

  • Saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt
  • Administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter, overordnede instrukser og at den er gjenstand for betryggende kontroll

Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle folkevalgte organer bortsett fra kontrollutvalget.

Normalt møter rådmannen i kommunestyret, formannskapet og administrasjonsutvalget, mens kommunalsjefer og ev. virksomhetsledere møter i fagkomiteene og andre utvalg og råd.

Rådmannens ledergruppe

Rådmannens ledergruppe, bestående av rådmann, assisterende rådmann og fire kommunalsjefer utgjør kommunens strategiske ledelse.

Rådmannens ledergruppe består av:

  • Ingvild Aartun, assisterende rådmann og rådmannens stedfortreder
  • Hilde Bøkestad, kommunalsjef for areal og teknikk
  • Guro Winsvold, kommunalsjef for helse og omsorg
  • Jan-Erik Norder, kommunalsjef for kultur og oppvekst
  • Per Sortedal, kommunalsjef for eiendom
Til toppen