Kommuneplan

Innhold

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunen.

Gjeldende kommuneplan

I forbindelse med kommunesammenslåingen 1. januar 2018, ble det vedtatt å videreføre de to kommuneplanene som likestilte planer fram til ny kommuneplan vedtas av nytt kommunestyre etter valget 2019.

Pågående arbeid med kommuneplanens samfunnsdel.

Pågående arbeid med kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel i tidligere Lardal og Larvik er sidestilt som overordnet styringsdokument frem til ny plan vedtas.

Kommuneplanens samfunnsdel er den langsiktige og strategiske planen som skisserer utviklingen innenfor områdene samfunn, areal og tjenestene i Larvik kommune.

Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel skal følge opp samfunnsdelen.

Kommuneplanens arealdel for tidligere Lardal og Larvik gjelder som to sidestilte overordnede styringsdokumenter for den nye kommunen fra 1. januar 2018. Ny rullert arealdel skal vedtas av kommunestyret som velges i oktober 2019.

Hva inneholder arealdelen?

Bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen styres med plankart, bestemmelser og retningslinjer.

Formål med kommuneplan

Formålet med kommuneplan er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere. Økonomisk handlingsplan er rådmannens anbefalinger om hvilke områder i kommunen som må prioriteres i den kommende perioden.

Arealdelen i kommuneplanen er et juridisk bindende dokument (kart) som anviser framtidig arealbruk i hele eller deler av kommunen. 

Kommuneplan er er omtalt i plan- og bygningsloven § 11-1. [1]
«Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder.»

Rullering av kommuneplanen

Minst en gang i løpet av hver valgperiode skal kommunestyret vurdere kommuneplanen samlet og fastsette om det er nødvendig å foreta endringer i den. Endringer vurderes ut fra kommunens egne behov og ut fra nasjonale eller viktige regionale retningslinjer.

Til toppen