Omkjøringsvei for trafikken fra vest

Omkjøringer vedrørende Dronningensgate 18. mars til 8. april 2016

I forbindelse med gravearbeid er kryssing av Dronningensgate planlagt utført fra 18. mars 2016 og i løpet av 3 uker totalt. Det blir opphold i graving fra Skjærtorsdag 24. mars til 2. Påskedag 28. mars.

Dronningens gate er svært viktig for øst-vest trafikken i Larvik og det er avtalt med Statens vegvesen at veien bør holdes åpen minst i en kjøreretning mens gravearbeidene pågår.

Omkjøring fra byen

Dronningensgate skal være åpen i én kjøreretning mens gravingen pågår. De som kommer fra Tjølling og inn til byen kjører som vanlig, men det bygges to midlertidige veier rundt krysset. De som kjører fra byen og ut mot Tjølling må ta en omkjøring, den blir skiltet. Da tar man ned til høyre i rundkjøringen ved fengselet, og kjører Hospitalgata og Strandgata østover, før trafikken ledes ned til rundkjøringen på Øya. Fotgjengere får en litt annen vei akkurat i området rundt krysset, blant annet må de krysse parkeringsplassen ved Torstrand skole.

Lokale omkjøringsveier for trafikken fra øst ved selve gravestedet i Dronningsgate (FV303)

 

Omkjøring for bussrutene 01, 208 og 210

Det blir omkjøring for bussrutene 01, 208 og 210 fra sentrumsterminalen retning Øya, Tjølling, Sandefjord. Det vil si at busstoppene Munken Kino og Føyka ikke blir betjent i denne retningen. 

Omkjøring for bussrutene 01, 208 og 210

 

Annonse

Omkjøring i Dronningens gate fra sentrum mot Øya

 

Herregården – Karistranda VVA-anlegg.  Etappe 1

Larvik Kommune, Kommunalteknikk er i gang med graveprosjekt: ”Herregården – Karistranda VVA-anlegg.  Etappe 1”, siden aug/sept 2015.

Prosjektet består i sanering, separering og oppgradering av eksisterende vei, vann- og avløpsanlegg i Havnegata og Strandgata ned til Hospitalgata, kryssing av Dronningensgate, Kristian Fredriksvei opp til Ahlefeldtsgate, graving gjennom skolegård ved Torstrand skole og en delstrekning i Damveien. Arbeidene i Kristian-Fredriksvei er ferdigstilt i november i fjor, det mangler kun siste lag av asfalt. Det graves nå i Strandgata og i Damveien. Anlegget skal være komplett ferdig utført i juli 2016.

H&K Sandnes AS er entreprenør for anlegget. Kontaktperson er Rolf Hansen. Arne Høgstedt /Norconsult AS er engasjert som byggeleder for Larvik kommune. Larvik kommunes prosjektleder er Elma Selimotic.

Det skal i Dronningensgate legges ny overvannsledning 1200mm BTG, spillvannsledning 160mm PVC og vannledning 300mm SJK og flere sluk.