Varsel om igangsetting av arbeid med detaljert reguleringsplan/-endring for Rabben gbnr 3020/2561

Til naboer/rettighetshavere/berørte og regionale myndigheter.

ArkivsaksID: 16/4232. PlanID: 201607.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Larvik kommune, Eiendom setter i gang arbeid med detaljert reguleringsplan/-endring for Rabben, gbnr 3020/2561.

Planområdet er ca. 1,3 daa og er avgrenset som vist på kartet. Planområdet vises i plandialogen. Gå til http://tema.webatlas.no/larvik/planinnsyn og tast inn planID: 201607.

Formål

Larvik kommune Eiendom skal skille ut tomt og regulere for bygging av to mindre eneboliger (50-60m²).

Planstatus

I Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 er området avsatt til framtidig boligbebyggelse. I del av reguleringsplan for «Areal syd for Skrenten» er området satt av til kjørevei. 

Synspunkter på planarbeidet/ utbyggingsavtalen sendes innen 18.08.16 til forslagsstillers konsulent Gullik Gulliksen AS Landskapsarkitekter MNLA v/ Erik Myhr Munkebye, telefon: 47 46 63 52 og epost: emm@gullikgulliksen.no med kopi til: Larvik kommune, Arealplan v/ Lael Aprieto, Postboks 2020, 3255 Larvik.


Med hilsen

Larvik kommune, Eiendom / Gullik Gulliksen AS

Kartutsnitt av planområdet

Last ned kart i pdf her.