Uriktige påstander om saksbehandlingen knyttet til Grandkvartalet

Østlands-Posten publiserte 14. desember et debattinnlegg fra Øyvind Hunskaar, et innlegg fra Finn W.Fjellanger, samt en kommentar fra John Flessum knyttet til saksbehandlingen av Grandkvartalet som rådmannen ønsker å kommentere.

Øyvind Hunskaar skriver følgende i sitt innlegg:

"At rådmannen likevel anbefaler planutvalget å legge planen ut på høring, skriver jeg på kontoen politisk press på, og tilpasning fra rådmannens side gjennom over 15 år fra politisk ledelse i kommunen! Hvis det skulle være rett antakelse; slik skal det ikke være i tydelig rolledeling mellom politikk og administrasjon!». 

Det er viktig for meg å understreke at min anbefaling til planutvalget ikke har bakgrunn i politisk press og tilpasning, slik Hunskaar skriver. Som rådmann har jeg gitt mitt faglige råd og anbefaling ved framlegg til folkevalgt sluttbehandling av saken i oktober 2015. Som rådmann har jeg deretter fulgt opp det vedtaket som kommunestyret fattet som følge av behandling av saken. Vedtaket i kommunestyret i oktober lyder:

Planutvalget er positive til utvikling av kvartal 39. Tiltakshavernes reviderte forslag synes å ivareta flere av elementene for moderne byutvikling, men det utfordrer gjeldende planer hva gjelder byggehøyder. Det reviderte forslaget fra tiltakshaverne datert 28.09.15, har ulike løsninger i forhold til både opprinnelig forslag fra tiltakshaverne og rådmannens forslag. Det bes derfor om at forslaget saksutredes og sendes ut på ny høring knyttet til høydene. I bygningsmassen mot Prinsegata reguleres det inn to åpne passasjer for å splitte opp og gi lys og siktmuligheter for de som ferdes i Prinsegata.

Når det gjelder Finn W. Fjellangers kommentarinnlegg skriver han at administrasjonen har vært utsatt for «et utilbørlig stort press, nærmest i form av trusler om at dersom de ikke får det som de (GK-kameratene), vil de skrinlegge prosjektet». De samme påstander om press fra utbygger påståes i kommentar fra Flessum. 

Dette er uriktige påstander. Rådmannen har ikke oppfattet, og kjenner seg ikke igjen i at administrasjonen har vært utsatt for et utilbørlig press eller trusler slik det framkommer i kommentarinnleggene. Rådmannen har forsikret seg om at dette også er oppfatningen til andre i administrasjonen som har vært involvert i saken.

Inger Anne Speilberg
Rådmann, Larvik kommune