Torpefeltet del 2, gbnr. 4084/9 m.fl. - ArkivsakID 13/4330

Planutvalget behandlet i møte den 20.06.2017 forslag til detaljert reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser. Forslag til utbyggingsavtale er også en del av planmaterialet.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget utlagt til offentlig ettersyn i Plandialogen (www.larvik.kommune.no/arealplaner). Dokumentene finnes også hos Servicesenteret, Feyers gate 7 og på Larvik bibliotek i Nansetgata 29.

Merknader til planforslaget kan sendes inn via Plandialogen eller skriftlig med referanse til arkivsakID til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Frist for innsendelse av merknader er 15.09.2017.