Stort engasjement på åpent møte om fremtidens transport

Mandag 30. november samlet et tretti-talls larviksfolk seg på Larvik museum til et nytt åpent møte for å gi innspill til Larviks framtidige transportsystem.

Eva Preede og Cecilie Gunnufsen fra Statens vegvesen gav en orientering om prosessen fra starten i april og fram til nå. På veggene hang kartskisser med inntegnede forslag til forbedringer av transportsystemet i Larvik. Forslagene har kommet fram etter en arbeidsmetodikk i tidligere verksteder, hvor man først definerer hva slags by-kvaliteter og trafikksituasjon man ønsker seg, og så fremmer forslag som kan tilfredsstille disse behovene. Både politikere og fagfolk fra fylket, kommunen, Jernbaneverket og Vegvesenet har bidratt til forslagene.

Øst-vest-forbindelsen største utfordring
På dette møtet fikk folk anledning til å diskutere med en fagperson ved hver kartskisse. Ganske snart ble tusjer tatt i bruk og nye løsninger for veitraseer og bruløsninger ble tegnet inn. Sentrale utfordringer for biltrafikken er Øya-krysset og øst-vest-forbindelsen fra Gloppe til Hammerdalen. Forslag til avlastning kan være ny bru over Lågen på steder nord for Gloppe bru, eller en to-plans løsning i Øya-krysset. Også kort eller lang tunnel, øst-vest er blant de tidligere forslagene som fortsatt vil vurderes. Miljøvennlige transportformer som sykkel og gange ligger tungt inne i premissene i Mulighetsanalysen, og også her ble det diskutert virkemidler før å øke andelen. Sykkelhotell på jernbanestasjonen og andre sentrale steder, som gjør det tryggere å parkere sykkelen, og en gang- og sykkelbru fra Steinsnes til Vestre Halsen, er blant mange innkomne forslag.

 

Silingsprosess mot endelige løsninger
Nå skal alle forslagene sammenfattes og vurderes, - kortsiktige og rimelige løsninger, og mer langsiktige og kostbare løsninger, som bruer og tunneler. Også ungdommen skal få anledning til å bidra på et verksted på nyåret, med elever fra Thor Heyerdahl vgs. Løsningene skal så siles ned til et utvalg på 4-8 forslag som skal utredes videre. For disse skal det ses på hvordan trafikken flytter seg, hvilke konsekvenser det har for mange temaer som trafikksikkerhet, byutvikling, bomiljø mm. Det skal også gjøres kostnadsoverslag og vurderinger av hvordan dette kan finansieres. Så skal dette sammenstilles for å finne en løsning som svarer best mulig på de behov og mål som er definert.

Mulighetsanalysen skal komme med en faglig forankret anbefaling til politikerne i juni 2016. Saken skal så behandles i kommunestyret.

Deretter kan eventuell videre planlegging og utbygging skje på vanlig måte etter Plan og bygningsloven.

Ny jernbanetrase gjennom Larvik
Mange venter spent på Jernbaneverkets løsninger i Larvik. På møtet orienterte prosjektleder for InterCity-planleggingen gjennom Vestfold, Morten Klokkersveen, om det pågående planarbeidet. Også han viste kart med forskjellige korridorforslag som skapte mye engasjement. Korridorer er bredere linjer på kartet, som kan inneholde varianter av mer detaljert linjeføring. Det er et sterkt ønske om en sentrumslokalisert stasjon, og i denne planfasen som kalles forprosjekt, er det forslag både på nåværende stasjonssted og en plassering i området mellom Lilletorget og Bergeløkka. Grunnforholdene er såpass vanskelige i Larvik, med bløte løsmasser over morenemassene flere steder, at en underjordisk sentrumslokalisering vil måtte bety graving ovenfra i deler av sentrum.

Jernbaneverket har nå flere korridorforslag mellom Sandefjord og Larvik til faglig vurdering, og vil legge ut forslag til planprogram til offentlig ettersyn i mai 2016. Planprogrammet vil inneholde flere stasjonsplasseringer og linjeføringer i Larvik. Disse skal så utredes gjennom en kommunedelplan med konsekvensutredning for å finne den beste løsningen. Anbefalt forslag forventes å foreligge sommeren 2017 etterfulgt av offentlig ettersyn og politisk behandling. Endelig vedtak om plassering av stasjon og jernbanelinje gjennom Larvik forventes i 2018. 

Tekst og foto: Knut Hovde, Statens vegvesen