Slamrenovasjon vinteren 2016/2017

Larvik kommune ved Kommunalteknikk ønsker å informere om at det i perioden desember 2016 til april 2017 vil foregå tømming av septiktanker/slamavskillere/tette tanker i følgende områder:
• Tjølling
• Vollen
• Halsen
• Rekkevik
• Nanset Øst
• Hovedbyen

Varsel om tømming sendes ut ca. 1 uke før tømming starter opp i det aktuelle området. Abonnenten skal, etter slik varsling, sørge for at anlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig og at kumlokk er fritt for snø, is, jord etc.

Dette innebærer at abonnenter til ordningen i disse områdene allerede nå bør gjøre følgende tiltak:
1. Gjør deg kjent med hvor ditt anlegg er plassert på eiendommen.
2. Marker kumlokk på anlegget med en pinne eller lignende slik at det er enkelt å lokalisere anlegget selv om det kommer snø.
3. Dersom lokket ligger nedgravd, spa vekk jord og grus som ligger over lokket før snø og tele kommer – lokket må ligge "fritt".
4. Unngå å legge store mengder snø over anlegget i perioden frem mot tømming.

Mer informasjon finner du på våre hjemmesider www.larvik.kommune.no

Dersom du har praktiske spørsmål til dette kan du også ta kontakt med Larvik kommunes renovatør, Septik og Miljø Service A/S, på telefon 33 48 60 00