Sivilforsvarets varslingsprøve onsdag 11.01.2017 kl. 12.00

Onsdag 11. januar 2017 gjennomfører Sivilforsvaret testing av varslingsanlegg rundt om i hele landet. Over halvparten av befolkningen – de fleste i byer og tettsteder – vil kunne høre Sivilforsvarets tyfoner. Dette er den første av to varslingsprøver som gjennomføres rutinemessig to ganger i året.

Ved denne varslingsprøven sendes signalet: ”Viktig melding – søk informasjon!” kl. 12.00.

Signalet blir gitt slik:

Tre signalserier med ett minutts opphold mellom seriene. 

Dette signalet er det eneste signalet som nå sendes fra Sivilforsvarets tyfoner, etter beslutning fra sentrale beredskapsmyndigheter. ”Flyalarm” og ”Faren over” er ikke lenger relevante signaler, men disse signalene kan aktiveres ved en krigstruende tilstand.

Relevant nasjonal informasjon ved en krise skal kunne finnes på portalen www.kriseinfo.no og www.sikkerhverdag.no

NRK vil omtale prøven i fjernsyn kvelden før, samt NRK radio og NRK tekst TV samme morgen.

Sivilforsvaret i Vestfold har pr. dato 66 varslingsanlegg som skal testes. Et operativt anlegg står klart til enhver tid, og kan på kort varsel aktiveres. Varslingsanleggene befinner seg i byer og tettsteder der det også finnes tilfluktsrom, og plasseringen av varslingsanlegg gjøres i henhold til Vestfold fylkes risiko- og sårbarhetsvurdering. Fra september 2017 vil varslingssignalene i Vestfold ha Nødnett som teknisk bærer.

I utgangspunktet ble varslingsanleggene bygget for bruk i krigssituasjoner, men anleggene kan også benyttes til å varsle befolkningen ved katastrofer i fredstid. Det er politiet som tar beslutning om slik varsling, og eksempel på en slik katastrofe kan være gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasiner.

For ytterligere informasjon, se www.sivilforsvaret.no

Kontaktpersoner ved Vestfold sivilforsvarsdistrikt:

  • Arne Haugbjørg, telefon 33 13 45 74/ 404 40 845
  • Maria Dokken, telefon 33 13 45 76/ 404 40 805

Foto: Odd Skarbomyr, DSB