Samarbeidsavtale mellom Redningsselskapet og Larvik kommune

Det er inngått en forpliktende avtale om samarbeid ved større ulykker, kriser og katastrofer mellom Redningsselskapet og Larvik kommune. I den anledning startet Beredskapsrådets årlige møte i dag med besøk på RS Stormbull i Indre Havn.

Redningsselskapet 27.10.2016, foto Jarle A. Melby

Redningsselskapet er en humanitær organisasjon med formål å redde liv, berge verdier, verne kystmiljøet og drive opplysningsvirksomhet og forebyggende arbeid for å bedre sikkerheten til sjøs. Redningsselskapet er en primærressurs i sjøredningstjenesten og leverer beredskap langs hele norskekysten og på utvalgte innsjøer.

Redningsskøytene er bemannet hele året med fast ansatt mannskap. Disse har høy maritim kompetanse og spesialutdannelse innen søk, brann og redning. Skøytene har døgnberedskap året rundt med kort responstid.

Reningsselskapet 27.10.2016, foto Jarle A. Melby

Avtalen gjelder bistand utover oppdrag gitt til Redningselskapet fra HRS (Hovedredningssentralen)/LRS (/Lokal redningssentral)/AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral).

Reningsselskapet 27.10.2016, foto Jarle A. Melby

Alle kommuner er fundamentet i den nasjonale beredskapen og har det grunnleggende ansvar for befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sitt geografiske område.

Larvik kommune sin rolle og ansvar i kommunal beredskap og krisehåndtering er:

  • Plikt til samordning av arbeidet med samfunnssikkerhet i kommunen, også sektorovergripende.
  • Kommunen er pålagt å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap, som igjen understreker kommunens viktige rolle som samordner og pådriver i samfunnssikkerhetsarbeidet.

 

Bildene kan fås tilsendt ved å kontakte jarle.ambrosius.melby@larvik.kommune.no