Presisering - Planprogram på høring

Larvik kommune ønsker å komme med en presisering knyttet til dagens sak i Østlands-Posten.

Lenke til artikkelDet er ikke selve forslaget til plan som nå skal ut på høring/offentlig ettersyn men utredningsprogrammet for planen, som kalles planprogram.

Planprogrammet kan ses som et forslag til oppskrift for det videre arbeidet. Det inneholder forslag til avgrensning av planområdet, organisering av arbeidet, fremdriftsplan og opplegg for medvirkning. Men kanskje viktigst av alt, inneholder planprogrammet forslag til hvilke alternativer for plassering/utforming av gjestehavn som skal utredes, beskrivelse av sentrale problemstillinger og utredningstemaer.

Selve planen vil først være klar til å legges ut på høring mot slutten av 2016. Før vi kommer så langt skal det utarbeides nødvendig tegningsmateriale og gjennomføres nødvendige utredninger. Dette gjelder blant annet vurdering av grunnforhold, konstruksjonsmetoder, bølgepåvirkning og strømningsforhold. Det skal tas stilling til kapasitetsbehov, dimensjonerende fartøy og nødvendig vanndybde i gjestehavna.

Andre vurderinger som skal gjøres er hvilke behov det finnes for fasiliteter på land og hvilke muligheter alternativene gir for bruk av området til andre aktiviteter som f.eks. bading. Plasseringen av gjestehavna må også vurderes opp mot utvikling av ny havnepromenade i Indre havn og mulighet for nye utfyllinger i sjøen.

I planprogrammet som skal ut på høring til uka, finner du en utfyllende oversikt over hva som foreslås utredet og hvordan vi forslår å gjennomføre planarbeidet. Alle innspill mottas med takk!

Fremdriftsplan

  • Kunngjøring av planoppstart og planprogram til høring: 4. april 2016
  • Høringsperiode planprogram: Minst 6 uker: 4. april- 18. mai 2016
  • Bearbeide planprogram: 18. mai - juni 2016
  • Vedta planprogram: 8. juni 2016
  • Planutarbeidelse: august - desember 2016
  • 1. gangs behandling av planforslag: 7. desember 2016
  • Høringsperiode planforslag: Minst 6 uker: 12. desember - 2. februar
  • Bearbeide planforslag: februar 2017
  • Vedta planforslag: februar 2017