Planer utlagt til offentlig ettersyn:

Planutvalget behandlet i møte den 22.09.15 forslag til detaljert reguleringsplan for følgende områder med tilhørende bestemmelser:

• Arkivsakid 14/3679 Øvre Verksgård, gbnr. 3020/2817
• Arkivsakid 12/6234 Frostvedtveien 92, gbnr. 2005/508 og 1193

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslagene utlagt til offentlig ettersyn i Plandialogen (http://www.larvik.kommune.no/arealplaner). Dokumentene finnes også i Servicesenteret, Feyersgate 7 og på Larvik bibliotek i Nansetgata.

Merknader til planforslagene kan sendes inn via Plandialogen eller skriftlig med referanse til arkivsakID til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK.

Frist for innsendelse av merknader er 13.11.15.