Offentlig ettersyn

Planutvalget behandlet i møte den 07.03.17 forslag til detaljert reguleringsplan for følgende områder med tilhørende bestemmelser:
• Arkivsakid 15/3431 Verningen, gbnr. 2038/1 – utvidelse av næringsområde
Forslag til utbyggingsavtale er også en del av planmaterialet.
• Arkivsakid 16/4232 Rabben, gbnr. 3020/2561 – små boliger
• Arkivsakid 16/9024 Solli-Tronsrød, gbnr. 4047/1 m.fl. - fortau  http://www.larvik.kommune.no/arealplaner

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslagene utlagt til offentlig ettersyn i PlandialogenDokumentene finnes også i Servicesenteret, Feyersgate 7 og på Larvik bibliotek i Nansetgata.

Merknader til planforslagene kan sendes inn via Plandialogen eller skriftlig med referanse til arkivsakID til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK.

Frist for innsendelse av merknader er 28.04.17.