Ny tilskuddsordning

Det er opprettet en ny tilskuddsordning i kommunen; "Tilskudd til lokale aktivitetstiltak".

Tilskuddsordningen skal stimulere til økt deltakelse og aktivitet lokalt i Larvik, og inngår i kommunes satsing på frivillig sektor.

Ordningen er forbeholdt frivillige aktører utenfor det organiserte lag- og foreningsarbeidet.

Tilskuddsmidlene skal bidra til å realisere utadrettede aktivitetstiltak til fordel for lokalsamfunnet. Aktiviteter som fremmer folkehelse og inkludering, gis prioritet ved tildelingen. Det samme gjelder tiltak rettet mot barn og unge, og grupper med særskilte behov for tilrettelegging.

Det kan søkes om tilskudd på inntil kr. 5000,-, til materiell, utstyr eller annet som er nødvendig for å kunne legge til rette for aktiviteten.

Tilskuddsfordelingen skjer to ganger per år, med søknadsfrister 1. februar og 1. september. Søknad fremmes på elektronisk søknadsskjema.

For mer informasjon, se www.larvik.kommune.no ("Kultur, idrett og fritid" - "Tilskuddsordninger").
Spørsmål kan rettes til Silje Strømberg (silje.stromberg@larvik.kommune.no).