Kommuneplanen arealdel 2015-2027 (KST sak 109/15), Kommunedelplan for Stavern by 2015-2027 (KST sak 108/15) og Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 (KST sak 107/15) er vedtatt av Kommunestyret 16.09.2015.

https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=1956&

De 3 planene legger til rette for nye bolig- og næringsområder, som er med på å sikre
befolkningsvekst og næringsutvikling i tråd med Kommuneplanens samfunnsdel.

Kart, bestemmelser og retningslinjer og de andre plandokumentene revideres i tråd med KST vedtak og legges ut på kommunens hjemmesider og i plandialogen i løpet av uke 39.
Bestemmelsene vil bli trykket opp.

Planene gjelder fra vedtakspunkt i KST: 16.09.2015 med unntak av de områdene det er
innsigelse til og som skal mekles med regionale myndigheter:

  • B35-A Søndersrød (Kp arealdel)
  • N1-A Klova (Kp arealdel)
  • B3-S Kathrineborg (KDP for Stavern by)
  • B13-S Torsrød (KDP for Stavern by)
  • B46-S Lillejordet (KDP for Stavern by)
  • F3-S Grusbanen (KDP for Stavern by)

Byggegrenser langs sjø og vassdrag, samt boligområdet Søndre Brattås i Kvelde skal
sendes ut på ny høring.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandlerne:
Hanne Holmen hanne.holmen@larvik.kommune.no (tlf: 98 23 16 67)
Anne Therese Anvik anne.therese.anvik@larvik.kommune.no (tlf: 98 23 18 19)

Kommunestyrets behandling kan ikke påklages jf. pbl. §11-15.