Husebykroken – parkering på del av gbnr. 1037/128 og 1037/36

ArkivsakID 15/873

Planutvalget behandlet i møte den 10.05.16 forslag til detaljert reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget utlagt til offentlig ettersyn i Plandialogen (http://www.larvik.kommune.no/arealplaner). Dokumentene finnes også i Servicesenteret, Feyersgate 7 og på Larvik bibliotek i Nansetgata.

Merknader til planforslaget kan sendes inn via Plandialogen eller skriftlig med referanse til arkivsakID til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK.

Frist for innsendelse av merknader er 24.06.16.