Hogst i Veldre naturminne

Larvik Kommune skal i samarbeid med Statens Naturoppsyn hogge granbestand i Veldre naturminne. Hogsten er i forvaltningsplanen for område t beskrevet som et ledd i skjøtselen av naturminnet. Forvaltningsplanen for Veldre naturminne er utarbeidet og godkjent av Fylkesmannen i Vestfold. Formålet med skjøtselen er å opprettholde en flora som anses å være naturlig tilhørende på raryggen i dette området. Naturlig skog på raryggen er dominert av bøk, og gran skal fjernes til fordel for bøk og andre løvtrær.

Kartet under viser i hvilke deler av Veldre naturminne hogsten vil foregå. Hogsten vil start opp i uke 48 og arbeidet er planlagt å være ferdig 30.11.15.

Kart: Hogst Veldre 2015

Det må i arbeidsperioden påregnes noe støy, samt kjøring med maskiner på noen vei strekninger i området.

Om Veldre naturminne

Plante- og dyrelivet i Veldre naturminne er fredet i medhold av §§ 13 og 14 i lov om naturvern av 19. juni 1970. Formålet med fredningen er å bevare et særpreget geologisk og botanisk interessant parti av Vestfoldraet med tilhørende spesielle plante- og dyreliv (link til fredningsbestemmelsene: http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1977-06-17-7?q=veldre+naturminne).

Dersom du har spørsmål om hogsten, verneområdet og vernebestemmelsene kan følgende personer kontaktes:

Jørn Lindseth, Statens Naturoppsyn:                                                                   901 98 258
Erik Johan Blomdal, Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold:              33 37 11 89