Grandkvartalet – informasjon om framdriften i planarbeidet

Det kom inn 74 høringsuttalelser til reguleringsplanen for Grandkvartalet før høringsfristens utløp den 17. juni 2016. Tiltakshaver, Larvik kommune og Dark arkitekter as har jobbet videre med prosjektet, blant annet basert på de høringsuttalelsene som har kommet inn. Flere av uttalelsene har bidratt til gode og nødvendige diskusjoner om helt sentrale elementer i prosjektet. Prosjektet blir nå bearbeidet for å fange opp endringene.

Komplett planmateriale er ikke klart, og det kan derfor ikke sendes ut noen sak til sluttbehandling den 22. september 2016 som varslet.

Når materialet er kommunen i hende, må rådmannen vurdere om endringene i sum er så omfattende at planmaterialet må ut på en ny høring før saken lar seg sluttbehandle.

Det er i alle ledd forutsatt høy prioritet og stram framdrift. Rådmannen kommer tilbake med mer informasjon når vurderingene foreligger.