Godt regnskapsresultat for Larvik kommune i 2016

Kommunens netto driftsresultat i 2016 blir på 104,6 mill kr mot budsjettert 22 mill kr. Larvik kommunes regnskapsresultat blir derfor positivt med 71,3 mill kr i 2016. Det er flere årsaker til at resultatet blir så mye bedre enn forutsatt. Rådmannen vil særlig peke på følgende faktorer:  • Den økonomiske kontrollen i enhetene er god og driften er stort sett gjennomført innenfor de budsjettrammene som har blitt stilt til disposisjon.

  • Enhetene i kommunen har vært svært flinke til å utnytte mulige statlige refusjons- og tilskuddsordninger. Dette har gitt merinntekter flere steder.

  • Primæroppgavefondet har en avkastning på ca 20 mill kr over det som er lagt inn i budsjettet.

  • Lønnsoppgjør er blitt lavere enn forutsatt og pensjonskostnadene ligger ca 20 mill lavere enn budsjettert.

  • Skatteinntekter og rammetilskudd viser en merinntekt samlet på 31 mill kr.


Merinntekter som ikke kommer igjen

Det er viktig å være oppmerksom på at dette stort sett er merinntekter som en ikke kan regne med å få igjen i 2017 eller kommende år. Det er derfor avgjørende at dette regnskapsresultatet ikke benyttes til å øke kommunens faste driftsutgifter, det vil umiddelbart gi kommunen problemer når inntektene ender på et normalt nivå.

For rådmannen er det viktigste etter 2016 at den økonomiske styringen i enhetene er under kontroll og at forbruk og aktivitet følger det vedtatte budsjettet. Dette er en verdi som vi skal ta vare på å gjøre alt for å beholde også i 2017 og i de kommende årene.

Kommunestyret avgjør hvordan pengene skal disponeres
Regnskapet er nå sendt til revisjon og vil være ferdig revidert 15 mars. Deretter skal det behandles i Kontrollutvalget før det blir politisk behandling i formannskap og kommunestyre. Det er kommunestyret som til slutt avgjør hvordan regnskapsresultatet for 2016 skal disponeres etter at rådmannen har gitt sin innstilling om dette i egen sak om regnskap 2016.