Godkjente reguleringsplaner

- Arkivsak 14/5385 Detaljert reguleringsplan for Skreppestadveien, gbnr. 1014/71,    forsamlingslokale. Utbyggingsavtale for området ble samtidig godkjent.
- Arkivsak 14/9577 Detaljert reguleringsplan for E-18 Bommestad-Farriseidet. Etterbruk  og omregulering til gang-/sykkelvei og idrettsområde.

Larvik kommunestyre vedtok i møte 15.06.16 ovennevnte reguleringsplaner m/bestemmelser. Dette innebærer at planene er rettsgyldige.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen i Vestfold innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32. Klagen sendes elektronisk via plandialogen (http://www.larvik.kommune.no/arealplaner). Eller skriftlig med henvisning til ArkivsakId til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om evt. klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.