Godkjente reguleringsplaner

Larvik kommunestyre vedtok i møte 16.09.15 følgende reguleringsplaner m/bestemmelser:

• Arkivsakid 13/6110 Detaljert reguleringsplan for Gamle Ravei 321, Amundrødhagen
• Arkivsakid 10/4515 Detaljert reguleringsplan for Torstvedt syd
  Utbyggingsavtale for området ble samtidig godkjent.
• Arkivsakid 14/7936 Detaljert reguleringsplan for Dronningensgt. 15A og 17

Dette innebærer at planene er rettsgyldige.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen i Vestfold innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32. Klagen sendes elektronisk via plandialogen (http://www.larvik.kommune.no/arealplaner). Eller skriftlig med henvisning til Arkivsakid til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om evt. klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.