Godkjent reguleringsplan for Husebykroken - parkering på del av gbnr. 1037/128 og 1037/36

ArkivsakID 15/873. Larvik kommunestyre vedtok i møte 14.09.16 ovennevnte reguleringsplan med bestemmelser. Dette innebærer at planen er rettsgyldig.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Planogbygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32.

Klagen sendes elektronisk via plandialogen www.larvik.kommune.no/arealplaner eller skriftlig med henvisning til arkivsakID til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med Plan, byggesak, landbruk og geodata etter at klagefristen er utgått for å få avklart om evntuell klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.