Godkjent reguleringsendring for Brunvall industriområde

AkrivId - 14/4338

Formannskapet vedtok i møte 09.09.15 ovennevnte reguleringsendring m/bestemmelser. Dette innebærer at planen er rettsgyldig.

Formannskapets vedtak kan påklages til fylkesmannen i Vestfold innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32.

Klagen sendes elektronisk via plandialogen (http://www.larvik.kommune.no/arealplaner) eller skriftlig med henvisning til arkivsakID til:

Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK.

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med Plan, byggesak, landbruk og geodata etter at klagefristen er utgått for å få avklart om evt. klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak