Gode transportløsninger gjør Larvik attraktiv

Mål og mulige løsninger for Larviks fremtidige transportsystem var tema på mandagens workshop på Farris Bad.

Statens vegvesen leder arbeidet med å se Larviks transportløsninger i sammenheng, og lage et faglig grunnlag for gode fremtidige løsninger. Hovedmålet er å skape en mer attraktiv by.

Mandag holdt prosjektet arbeidsverksted på Farris Bad i Larvik med deltagere fra interessegrupper, velforeninger, næringsliv, eiendomsaktører, politikere og offentlig sektor.

- Vårt inntrykk er at vi har lagt opp til en arbeidsprosess som fungerer godt. Vi opplever at de involverte er engasjerte og interesserte i å bidra. Dagen i går ga oss verdifulle innspill og kommentarer til de forslagene som allerede er utarbeidet. Disse vil bli bearbeidet videre for å velge ut et knippe ulike prinsippløsninger som skal analyseres, sier prosjektleder Eva Preede i Statens vegvesen.

Endelig stasjonsplassering i 2018
Jernbaneverkets planleggingsleder Morten Klokkerveen fortalte i sitt innlegg at endelig plassering av ny jernbanestasjon i Larvik vil være klart i 2018.

Jernbaneverkets fremdriftsplan viser at planprogrammet for en kommunedelplan med konsekvensutredning – dvs hvilke alternative stasjonsplasseringer og traséer de skal utrede i Larvik – bør vedtas høsten 2016.

Deretter skal de ulike alternativene konsekvensutredes for å vurdere alle fordeler og ulemper. Dette ender i en faglig anbefaling av et alternativ som Jernbaneverket forventer at kommunestyret i Larvik gjør vedtak på i 2018. Da har Larvik en vedtatt plassert stasjon og trase gjennom kommunen.

-Vi forstår møtedeltakernes utålmodighet etter å få en konkret plassering på ny jernbanestasjon veldig godt. Men under forutsetning at stasjonen lokaliseres sentralt i byen og at kollektivknutepunktet vil bli der - da er det mye som kan utredes med det som ramme, sier Preede.

­

Målet er en mer attraktiv by

På verkstedet som ble arrangert i april var formålet å diskutere hvordan dagens situasjon er, og hvilke behov Larvik har. Målet med mandagens verksted var å diskutere mål og konkrete løsninger for å skape en mer attraktiv by gjennom fremtidsrettede transportløsninger.

-Konklusjoner fra verkstedene er et viktig grunnlag for hvilke behov, mål og løsninger som den endelige rapporten anbefaler, sier Eva Preede.

 

Fire sentrale behov
Det er identifisert 4 behov som er spesielt viktige for Larvik:

  • Behov for å styrke tilbudet til gående, syklende og kollektivreisende
  • Behov for et transportsystem som bygger opp under et kompakt og levende bysentrum
  • Behov for å bedre framkommeligheten og redusere miljøulempene i deler av vegnettet, da særlig fv. 303 øst-vest-forbindelsen
  • Behov for effektiv godstransport til og fra Larvik havn, og der det legges til rette for at gods kan gå på bane

Prosjektet understreker at Larvik kommune må føre en arealpolitikk som legger til rette for fortetting og en mer kompakt byutvikling. Økt konkurranse­kraft for miljøvennlige transportformer og færre biler i sentrum gir flere gående, syklende og kollektivreisende som igjen er viktig for utvikling av et levende bysentrum.

Les mer om mulighetsstudiet her