Flere skoler anbefales nedlagt i KS-rapport

KS-konsulentenes utredning «Grunnlagsdokument, Skolebruksplan f.o.m. 2017" ble presentert for administrasjonen og politisk ledelse 11.01.17. Rapporten sendes nå ut på høring til alle berørte parter, og høringsfristen er satt til 15.03.2017.

Med bakgrunn i vedtak i Kommunestyresak 076/13 i juni 2013, ble det høsten 2016 igangsatt arbeid med rullering av skolebruksplanen. Det er kommunestyrets intensjon at ny skolebruksplan skal til behandling i juni 2017.

Larvik kommune engasjerte firmaet KS-konsulentene AS for å utføre utredningsarbeidene i forbindelse med rullering av skolebruksplanen. KS-konsulentenes utredning «Skolebruksplan f.o.m. 2017, Larvik kommune, Grunnlagsdokument» foreligger nå og ble presentert for administrasjonen og politiske ledelse i går, onsdag 11.1.2017.

KS-Konsulent anbefaler Larvik kommune å velge en skolestruktur som gir kommunen et økonomisk handlingsrom til å foreta målrettede satsinger innen grunnskolen, og som sikrer robuste fagmiljø, gode læringsmiljø og en kollektiv kapasitetsbygging for å sikre god pedagogisk kvalitet i skolene.

KS-konsulentenes konkrete anbefalinger på endringer i skolestrukturen i Larvik kommune er til slutt en skjønnsmessig vurdering basert på faktorer for å opprettholde og videreutvikle gode læringsmiljø, robuste fagmiljø og rimelig avstand til nærskolen

Foreslåtte ednringer i skolestruktur
Sone 1

Det foreslås ingen endringer i skolestruktur for sone 1, Berg skole.

Sone 2
Langestrand skole avvikles, og elevene samlokaliseres på Sky skole. Ra ungdomsskole videreføres slik den er.

Sone 3
Stavern og Jordet skoler avvikles, og elevene samlokaliseres i nytt barneskolebygg på tomt ved Brunla ungdomsskole. Ungdomstrinnet driftes i eksisterende ungdomsskolebygg.

Sone 4
Hedrum barneskole avvikles, og elevene overføres til Fagerli skole (sone 4), Kvelde skole (sone 5) og Tjodalyng skole (sone 6).

Administrasjonen i Larvik kommune utreder en endring av grensene mellom opptakssone 4, 5 og 6 som følge av en overføring av elever fra Hedrum barneskole til de tre andre skolene.

Sone 5
Hvarnes skole avvikles, og elevene samlokaliseres på Kvelde skole.

Sone 6
Valby skole avvikles og elevene overføres til Østre Halsen og Tjodalyng. Ungdomsskoletrinnet samlokaliseres på Mellomhagen skole. Dette vil føre til en ungdomsskole og to barneskoler i sone.

Høring fra fredag 15,januar
Rapporten sendes ut på høring fredag 12. januar til alle berørte parter, og høringsfristen er satt til 15.03.2017. På bakgrunn av rapporten og innspill fra høringsrunden utarbeider så administrasjonen en sak med innstilling for politisk behandling. Denne er altså beregnet å komme til behandling slik at vedtak kan fattes i juni 2017.

Kommunalsjef for kultur og oppvekst Jan-Erik Norder har følgende kommentar til rapporten:

Jeg mener rapporten svarer godt opp den bestilling vi hadde gjennom vedtak og presiseringer i forkant, og berørte parter har også fått medvirke i avklaringsfasen i forhold til selve utarbeidelsen av rapporten. Jeg håper og tror rapporten vil skape refleksjon og debatt rundt fremtidens skole og skolestruktur i Larvik, og ser frem til nyttige og gode høringsinnspill.

Les hele rapporten her