Bruk av vannscooter i Larvik kommune

Midlertidig tillegg til forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Larvik kommune, Vestfold har trådt i kraft 17. juli 2017 og gjelder frem til 1. januar 2018.

Hjemmel 

Fastsatt av Larvik kommune 17. juli 2017, Lovdata.nomed hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 14 første ledd og § 42 første ledd. 

Midlertidig tillegg: Regulering av bruk av fritidsfartøy 

For å ivareta hensynet til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv reguleres bruk av fritidsfartøy som følger

1. Generelle regler for bruk av vannscooter 

Fører av vannscooter plikter å opptre aktsomt slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.

Ved bruk av vannscooter gjelder de nærmere bestemmelser som er gitt om bruk av småbåter og fritidsbåter i og i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven), herunder forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt.

Det vises videre til Sjøveisreglene fastsatt i forskrift 1. desember 1975 nr. 5 om forebygging av sammenstøt på sjøen, herunder særlige regler om vikeplikt mellom fartøy, samt forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø samt forskrift 24. februar 1983 nr. 624 om begrenset fart ved passering av badende og om forbud mot ferdsel m.v. innenfor oppmerkede badeområder.

Det vises videre til fartsbegrensninger i sjøen i Larvik Havnedistrikt, forskrift 25. april 1994 nr. 418 om fartsbegrensninger i sjøen i Larvik havnedistrikt, Larvik kommune, Vestfold, og fartsgrense i Viksfjord, forskrift 3. juli 1970 nr. 3616 om fartsgrense i Viksfjord, Tjølling kommune, Vestfold.

2. Farvannsoner hvor det ikke er tillatt å kjøre med vannscooter 

Det er ikke tillatt å kjøre vannscooter i sjø og vassdrag: 

  • i. Inntil 400 meter fra fastlandet og øyer og skjær
  • ii. I verneområder, og
  • iii. Inntil 400 meter fra verneområder

3. Kjøring gjennom forbudssonene 

Disse begrensningene gjelder ikke for hoved- og bileder (farledsareal).

Det er tillatt å kjøre gjennom forbudssonene mellom land og farvannet utenfor (transitt) på følgende vilkår: 

  • i. Det skal velges kortest mulig vei gjennom forbudssonen, og
  • ii. Det skal holdes en avstand på minimum 30 meter fra land og øyer unntatt gjennom smale sund
  • iii. Det skal holdes stø kurs.

Transittkjøring er uansett ikke tillatt i verneområder og innenfor badebøyene i oppmerkede badeområder.