Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2016

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.
Alle søkere skal bruke Bufdirs elektroniske søknadsskjema på Altinn.

For hele utlysningsteksten samt alle skjemaer, se:
http://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/