Arkivsakid 11/4020 Områdeplan for Faret - Nordby

Kommunestyret behandlet i møte den 15.02.17 forslag til områdeplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget utlagt til offentlig ettersyn i Plandialogen (http://www.larvik.kommune.no/arealplaner). Dokumentene finnes også i Servicesenteret, Feyersgate 7 og på Larvik bibliotek i Nansetgata.

Merknader til planforslaget kan sendes inn via Plandialogen eller skriftlig med referanse til arkivsakID til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK.

Frist for innsendelse av merknader er 18.04.17.