Arealplaner

Følgende arealplaner ble stadfestet av kommunestyre den 16.03.2016:
- Kommunedelplan for Stavern by 2015-2027
- Kommuneplanens arealdel 2015-2027
- Kommunedelplan for Camping 2015-2027

Stadfesting av Kommunedelplan for Stavern by 2015-2027.
I medhold av Plan- og bygningslovens § 11-15 har Larvik kommunestyre i møte 16.09.15, jf. sak 108/15 egengodkjent Kommunedelplan for Stavern by 2015-2027. Områdene som det var innsigelse til har nå vært på mekling. Kommunestyret stadfestet Kommunedelplan for Stavern by 2015-2027 den 16.03.16, jf. sak 043/16.

For områdene som det var innsigelse til, er følgende vedtatt:
- Område B3-S Kathrineborg tas inn og avsettes til framtidig boligområde.
- Område B46-S Lillejordet tas inn og avsettes til framtidig boligområde.
- Område B13-S Torsrød avsettes som LNF-område.
- Område F3-S Grusbanen avsettes som idrettsområde.

For bestemmelsene som det var innsigelse til, er følgende vedtatt: (Denne gjelder også for Kommuneplanens arealdel og Kommunedelplan for Larvik by).

Følgende bestemmelser om terrasser/plattinger er tatt inn under § 3-2 Fritidsbebyggelse:

«Terrasser/plattinger skal ligge i direkte tilknytning til hytta, og ha god terrengtilpasning. Maksimal tillatt størrelse på fritidsbolig inkludert målbar terrasse skal ikke overstige 90m2. I tillegg tillates terrasser/plattinger som ikke er målbare inntil 50 m2. Frittliggende terrasser/plattinger tillates ikke.»

«Terrasser/plattinger skal ligge i direkte tilknytning til hytta, og ha god terrengtilpasning. Maksimal tillatt størrelse på fritidsbolig inkludert målbar terrasse skal ikke overstige 130m2. I tillegg tillates terrasser/plattinger som ikke er målbare inntil 50 m2. Frittliggende terrasser/plattinger tillates ikke.»

Stadfesting av Kommuneplanens arealdel 2015-2027:
I medhold av Plan- og bygningslovens § 11-15 har Larvik kommunestyre i møte 16.09.15, jf. sak 109/15 egengodkjent Kommuneplanens arealdel 2015-2027. Områdene som det var innsigelse til har nå vært på mekling. Kommunestyret stadfestet Kommuneplanens arealdel 2015-2027 den 16.03.16, jf. sak 044/16.

For områdene som det var innsigelse til, er følgende vedtatt:
- Område B35-A Søndersrød tas inn med kombinert formål: bolig, offentlig og privat tjenesteyting og forretning.
- Område N1-A Klova tas inn i planen som en hensynssone – Båndlegging for regulering etter plan- og bygningsloven.
- § 3-5 Næringsbebyggelse endres, slik at N1-A Klova tas ut.
- Følgende bestemmelse for Klova tas inn under § 8 hensynssoner.

For bestemmelsene som det var innsigelse til, er følgende vedtatt og tatt inn:
Båndlegging etter plan- og bygningsloven – H170_4:
«Dersom saksutredningene og videre prosess, som skal utarbeides i forbindelse med oppfølging av Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA), viser at området ikke kan bygges ut til næringsvirksomhet, tas hensynssonen ut av kommuneplanens arealdel, jf. vedtak fra KMD av 07.10.2014. Dersom det tillates å starte opp en planprosess skal Farris og Hallevannet som drikkevann sikres ved at det tas inn bestemmelser om vilkår for etablering. Vilkår for videre planlegging og etablering skal framkomme av utredningene og av Fylkesmannens avgjørelse i saken».

Stadfesting av Kommunedelplan Camping 2015-2027.
I medhold av Plan- og bygningslovens § 11-15 har Larvik kommunestyre i møte 11.02.15 og 21.10.15 egengodkjent Kommunedelplan Camping 2015-2027. Områdene det var innsigelse til har nå vært på mekling. Kommunestyret stadfestet Kommunedelplan Camping 2015-2027 den 16.03.16.

For områdene og bestemmelsene som det var innsigelse til, er følgende vedtatt:
1. Område F11 Lydhusstranda camping (MSA og VFK)
Det ble oppnådd enighet om å tillate en rekke med døgnplasser nærmest eksisterende vei/kyststi. Dette under forutsetning at det blir foretatt tilbakeføring av opprinnelig strandlinje ved at sement/steinblokker fjernes og det ryddes opp.

2. Område F10 Kolbensrød camping - innspill 1 (VFK)
Innsigelsen trekkes.

3. Område F20 Stretere camping – innspill 1 (VFK)
Innsigelsen trekkes.

4. Område F4 Donavall camping Småbåthavn – innspill 1(VFK)
Innsigelsen trekkes.

5. Kolbensrød camping – innspill 2 (MSA og VFK)
Innsigelsene tas til følge. Området avsettes til grøntstruktur.

6. Innsigelse til tillegget til § 3-1 Fritids- og turistformål (MSA)
Innsigelsen trekkes og følgende bestemmelse skal gjelde:
«§ 3-1 Fritids- og turistformål – (Camping) (pbl. § 11-10 nr.1, 2, 3 og 4)
1. Campingplass:

Areal avsatt til formål Fritids- og turistformål – camping – skal inneha fellesfunksjoner som resepsjon, lekeareal, felles parkering og sanitæranlegg. Andelen døgnplasser skal være minimum 5 % av areal avsatt til fritids- og turistformål - campingplass. Andelen villavogner kan være maks. 30 % av areal avsatt til fritids- og turistformål - campingplass.

For campingplassene Ødegårdsbukta Camping og Omrestranda camping som før 1/1-15 har utplassert et høyere antall villavogner – gis det amnesti for de villavogner som overskrider grensen på 30 % - slik at dispensasjoner unngås. De øvrige bestemmelsene i kommunedelplan for camping som avstandsbestemmelser, terrasse/platting/levegger osv., må overholdes».
Det forutsettes at det utarbeides et kart som viser de vognens som amnestiet gjelder for før 01.01.15.

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages jf. pbl § 11-15.

Plandokumentene er lagt ut på kommunens hjemmesider: http://www.larvik.kommune.no/
og i plandialogen på kommunens nettside.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandlerne:
Hanne Holmen hanne.holmen@larvik.kommune.no (tlf: 98231667)
Trine Flesche trine.flesche@larvik.kommune.no (tlf: 98231368)