Åpne møter uke 6

Planutvalget holder møte tirsdag 9. februar, kl. 12.30 i nye ByLab, Torget 10 (tidl. apotek Ørnen).
Befaringer:
Kl. 08.50 Berggata 1
«    09.00 Bergeløkka 1A
«    09.20 Støperiveien 20
«    09.45 Ringdalveien, gbnr. 2049/2

 

Kommunestyret holder møte onsdag 10. februar, kl. 17.00 i Sliperiet, Pressverkssalen.
Saksliste:
Meldinger
Godkjenning av møteprotokoll
Innmeldte spørsmål
Interpellasjon – Dykkerberedskap
Interpellasjon - oversikt over kommende saker
Interpellasjon - Åpenhet - en kilde til læring og forbedring
Avvikling av LINK AS
Strategi for Ifokus AS m/datterselskap
Reguleringsplan for kvartal 39, Grandkvartalet. Ny 1. gangs behandling.
Reguleringsendring for kvartal 39, Grandkvartalet. Sluttbehandling.
Områderegulering for Danebuåsen og detaljregulering for forretning, kollektivknutepunkt og vegserviceanlegg med konsekvensutredning. Sluttbehandling.
Reguleringsplan for innseiling Grenland. Sluttbehandling.
Detaljert reguleringsplan for Nansetgata 65, gbnr. 2011/58. Sluttbehandling.
Frostvedtveien 92, gbnr 2005/508 og 2005/1193, detaljert reguleringsplan. Sluttbehandling.
Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sakene 107/15, 108/15 og 109/15: ny høring av byggegrenser langs sjø og vassdrag.
Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 109/15: Høring av innspillsområdet Søndre Brattås i Kvelde (boligformål).
Status og videre arbeid samferdselsspørsmål i Larvik kommune.
Finansiering av utvidet bruk av Presteløkka rehabiliteringssenter og utnyttelse av avdeling Gyda.
Plan for forprosjekt Landsbykonsept i Vestfold
Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Døgnbemannet omsorg
IF Fram - søknad om kommunal garanti for spillemidler
Prosess for omstilling 2016
Konsekvenser av Statsbudsjett for 2016 og korreksjoner i vedtatt budsjett/økonomiplan
Søknad om at Larvik kommune søker Fylkesmannen om at et området skal regnes som typisk turiststed - helligfredsloven §5, 6. ledd.
Gebyr for behandling av ambulerende skjenkebevilling og skjenkebevilling for en enkelt anledning – 2015.
Valg - endring av varamannsliste til helse- og omsorgskomiteen og til planutvalget
Valg - endring av vararepresentant til skolenes samarbeidsutvalg ved Ra ungdomsskole
Valg – Heimevernsnemnd
Valg - Oslofjordens friluftsråd
Valg - representant til komité for fylkesanlegg for langrenn, Borgen
Valg - Stiftelsen Laurvig Hospital og Betjeningsboliger ved Larvik Sykehus
Valg - Styret for Kulturhuset
Valg - styret for Primæroppgavefondet
Politisk møteplan 2016 - revidert utgave
Valg - suppleringsvalg til råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne