Åpne møter uke 42

Partssammensatt utvalg Larvik og Lardal holder møte tirsdag 18. oktobert, kl. 13.00 – 14.00 på Herredshuset i Lardal.

Fellesnemda Lardal og Larvik holder møte tirsdag 18. oktober, kl. 14.00-16.00 på Herredshuset i Lardal.

Kommunestyret holder møte onsdag 19. oktober, kl. 09.00 i Sliperiet, Pressverkssalen.

Saksliste:
186/16 Godkjenning av møteprotokoll
187/16 Meldinger 19.10.2016
188/16 Reguleringsplan Lille Herfellstein - Gbnr. 1110/122.Sluttbehandling.
189/16 Forslag til planprogram for reguleringsplaner forgruvedrift i østre Hedrum/Andersbånn/Kodalområdet,transport til Larvik havn og nødvendige arealer i Larvikhavn
190/16 Områdeplan for Kaupang. 1. gangs behandling
191/16 Kjøp av eiendommen 3020/213 - Cort Adlers gate 5på Torstrand
192/16 Videreføring av organisering av vannområder ivannregion Vest-Viken 2016-2021
193/16 Delegasjon av myndighet til å fastsette veinavn i nykommune.
194/16 Klager på kommunestyrets vedtak i sak 088/16,detaljert reguleringsplan for Allum skytebane
195/16 Tilstandsrapport - grunnskolen 2015/2016
196/16 Utredning av finansiering og gjennomføring leirskole
197/16 Profil og innhold for Stavern havn
198/16 Avklaring vedrørende arrangementer i Sliperiet, settopp mot Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020
199/16 Finansiering av idrettsanlegg
200/16 Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv- Rullering av prioritert handlingsprogram 2017
201/16 Avtale om Vindfjellsamarbeidets driftsgruppe
202/16 Revidering av Larvik kommunesdelegasjonsreglement i etterkant av kommunevalget2015
203/16 Eierskapsmelding - økt aktivisering av Larvikkommunes eierskap
204/16 Kulturhuset Bølgen - 2. tertialrapport 2016
205/16 2. tertialrapport 2016 - Primæroppgavefondet
206/16 Politisk møteplan 2017
207/16 Søknad om fritak fra politisk verv - Truls Vasvik

 

Helse- og omsorgskomiteen holder ekstraordinært møte onsdag 19.10.2016 på Sliperiet, direkte etter at kommunestyremøtet er avsluttet, med orientering om sak oversendt Fylkesmannen i Vestfold.