Åpne møter uke 24

Fellesnemnda Lardal og Larvik holder møte tirsdag 14. juni, kl. 16.00 – 18.00, Fredriksvern verft, Stavern, møterom i Smia.

Kommunestyret holder møte onsdag 15. juni, kl. 09.00 i Sliperiet, Pressverkssalen.

Saksliste:

Meldinger
Godkjenning av møteprotokoll
Interpellasjon Fleksibel tilskuddsordning
Interpellasjon Innfyll kunstgressbaner
Larvik kommunes eierskapsmelding – revidert
IC-utbygging Tønsberg-Skien. Politisk tilbakemelding på foreløpig forslag til planprogram.
Oppstartsak etterbruk jernbanetrase Larvik – Porsgrunn
E-18 Bommestad - Sky. Etterbruk - omregulering.
Detaljert reg.plan Skreppestadveien. Sluttbehandling.
Stadfestelse av byggegrenser langs sjø og vassdrag
Hvordan gjøre dykkerberedskapen i Larvik bedre
Stavern Sjøfront - velkommen!
Nansetgata - vurdering av undergang
Evaluering av feietjenesten
Klage på kommunestyret vedtak vedr. Solstad vest område B5
Klage på reguleringsplan - Øvre Verksgård
1.tertialrapport Larvik Kulturhus Bølgen
1. tertialrapport Primæroppgavefondet
Rammesak for Strategidokumentet 2017-2020
Omstilling 2016 - økonomiske tiltak
Prosjekt redusert bruk av deltid - sluttresultat
Bedriftshelsetjeneste fra 2017
Sak vedr vertskommuneavtale bibliotektjenester Lardal
Vennskapskommunesamarbeid
Endrede retn.lj. For innvandrrerrådet i Larvik kommune
Stortingsvalget og sametingsvalget 2017
Svar fra KMD på spørsmål om delegasjonsreglement
Kommunal planstrategi for Larvik og Lardal
Kommunesammenslåing - frikjøp av tillitsvalgte
Søknad om salgsbevilling - netthandel av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol
Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid
Oppstartssak: Temaplan integrering av innvandrerbefolkningen 2017-2020
Rullering av Tiltaksplan mot levekårsforskjeller og barnefattigdom.
Valg - lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere
Valg - forliksråd
Valg - faste møtefullmektiger til forliksrådet
Valg - styremedlem i Larvik frivilligsentral
Valg - styremedlem Kongshaugen Kristne Grunnskole
Valg - styret for Legatet til fru Clara Johnsens Minde