Åpne møter uke 19

Planutvalget holder møte tirsdag 10. mai kl. 11.30 i Romberggt. 4, møterom Brunlanes.

Befaringer:

Kl. 09.00 Elveveien 2
«    09.20 Grønnebergveien 1 c
«    09.40 Guriveien 75
«   10.00 Husebykroken (parkering)
«   10.25 Ringdalveien 254

 

Kommunestyret holder møte onsdag 11. mai, kl. 15.00 i Sliperiet, Pressverkssalen.

Saksliste:
Meldinger
Innmeldt spørsmål
Interpellasjon – Cort Adlersgt. 5 på Torstrand
Interpellasjon – Dronningensgate
Brukerundersøkelse helse og omsorg – utsatt fra 16.3
Gjenbevilgning investeringsprosjekter fra 2015 til 2016– utsatt fra 16.3
Oppstartsak for utredning av bemanning i heldøgns omsorg i helse og sosialtjenesten i Larvik kommune– utsatt fra 16.3
Retningslinje for regulering av lydnivåer fra utendørs høyttalere/musikkanlegg i Larvik kommune,  avslutning av midlertidig forsøksordning knyttet til økt antall arrangementer og utvidet spilletid– utsatt fra 16.3
Vertskommuneavtale med Lardal kommune om kulturtjenester– utsatt fra 16.3
Ønske om ansettelsesstopp i Larvik kommune– utsatt fra 16.3
Kontrollutvalget – Årsrapport for kontrollutvalget i Larvik kommune– utsatt fra 16.3
Overordnet analyse og forslag til plan for forvaltningsrevisjon Larvik– utsatt fra 16.3
Felleslegatet for undervisning i Larvik kommune – endret styresammensetning– utsatt fra 16.3
Endret styresammensetning – Felleslegatet for helsevern og sosial omsorg 2016– utsatt fra 16.3
Valg – nytt innvandrerråd i hht. Nye retningslinjer– utsatt fra 16.3
Forslag til planprogram for reguleringsplaner for gruvedrift i østre Hedrum/Andersbånn/Kodalområdet, transport til Larvik havn og nødvendige arealer i Larvik havn
Alkoholpolitisk handlingsplan
Endring i alkoholloven § 1-6 - Bevillingsperiode
Allum skytebane, gbnr. 2070(14 m.fl., detaljert reguleringsplan. Sluttbehandling.
Drift og forvaltnings av jernbanesporet til Revet
Forslag til forskrift om påslipp av olje og fettholdig avløpsvann
Verbalforslag 9 – håndheving av friluftslovens regler i strandsonen
Verbalpunkt nr. 10, jf. Strategidokument 2016 – 2019 vedtatt 9.12.15, sak 225/15
Vertskommunesamarbeid med Lardal kommune om økonomitjenester
Vurdering av å opprette et kommunalt asylmottak
Hvordan kan utrulling av Sikt 3 gjennomføres til alle skoler på kortest mulig tid
Kulturhuset Bølgen – årsberetning og regnskap 2015
Kvartalsrapport 1-2016
Larvik Havn – kvartalsrapport 1-2016
Larvik Havn – årsregnskap 2015
Primæroppgavefondet – årsrapport 2015
Årsregnskap 2015
Årsrapport 2015
Larviksporten – vurdering etterbruk
Midler til felles reiselivssatsing i Vestfold
Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid
Omstilling 2016 – behandling av ikke gjennomførte vedtak
Oppstartsak: Temaplan integrering av innvandrerbefolkningen 2017-2020
Prosess for politisk behandling av Strategidokumentet
Rullering av Tiltaksplan mot levekårsforskjeller og barnefattigdom
Rødbøl skole (skoledelen) – orientering om arbeidet med et mulig salg
Transport av deltakere til dag- og aktivitetssenter/eldresenter/nærmiljøsenter
Valg – skjønnsmenn perioden 01.01.17 – 31.12.20
Valg – styremedlem i Larvik frivilligsentral
Valg – styret for legatet til fru Clara Johnsens Minde