Åpne møter uke 11

Valgkomiteen holder møte mandag 14. mars, kl. 16.30 i møterom Brunlanes, Romberggt. 4.


Kommunestyret
holder møte onsdag 16. mars, kl. 17.00 i Sliperiet, Pressverkssalen.

Saksliste:
Meldinger
Detaljert reguleringsplan for Torpefeltet område 9 og 10 - Sluttbehandling.
Reguleringsendring for Høymyr industriområde
Detaljert reguleringsplan for del av Nevlungen Øvre, gbnr 4091/27,34. Sluttbehandling
Detaljert reguleringsplan for Øvre Verksgård gbnr 3020/2817 m.fl - Sluttbehandling.
Reguleringsplan for Brattås massedeponi - sedimenteringsbasseng. Sluttbehandling.
Oppstartsak rullering av klima- og energiplanen
Evaluering av Forskrift om bruk av offentlig areal til handel utenom fast utsalgssted
Oppstartsak rullering av temaplan for kommunaltekniske tjenester
Vertskommunesamarbeid med Larvik kommune om kulturtjenester
Oppstartssak for utredning av bemanning i heldøgns omsorg i helse og sosialtjenesten i Larvik kommune
Evaluering av forsøksordning for regulering av støy
Brukerundersøkelse helse og omsorg 2015
Mulighetsstudie for iFokus/iVekst. - utkast fra mulighetsstudien
Gjenbevilgning investeringsprosjekter fra 2015 til 2016
Plasskrevende varer på Øya – muligheter
Mandat for styringsgruppe; Planlegging av Indre Havn
Mulighetsanalyse - siling av ulike transportløsninger – SVV
Mesterfjellet og Torstrand skoler, samt Herregården - detaljert reguleringsplan. 1. gangs behandling
Ønske om ansettelsesstopp i Larvik kommune
Kontrollutvalget - Årsrapport 2015 for kontrollutvalget i LK
Overordnet analyse og forslag til plan for forvaltningsrevisjon Larvik
Valg - Innvandrerrådet (endring)
Valg - faste møtefullmektiger til forliksrådet
Valg - Felleslegatet for undervisning i Larvik kommune
Valg - Felleslegatet for helsevern og sosial omsorg i Larvik kommune


Fellesnemda Lardal og Larvik holder møte fredag 18. mars, kl. 13.00 - 16.00, på Herredshuset i Svarstad.