Åpen høring - helhetlig ROS

Åpen høring - Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Lardal og Larvik kommuner. Frist 10. juni 2016.

Lardal og Larvik kommuner har gått sammen om å utarbeide en helhetlig ROS-analyse i henhold til forskrift om kommunal beredskapsplikt. I denne fasen ønsker vi innspill på hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen som vi senere skal analysere.

I en helhetlig ROS-analyse er det de store hendelsene som skal analyseres - de som utfordrer tjenestene/ samfunnet utover det vi normalt kan ta hånd om, og som krever ekstraordinære tiltak og samhandling med flere redningsinstanser og eller flere forvaltningsnivåer.

Hensikt

Hensikten med analysen er å se på mulige forbyggende tiltak for å hindre uønskede hendelser og tiltak som forebygger når en hendelse skjer. Analysen er grunnlag for kommunenes beredskapsplaner. Rådmennene i de to kommunene har utarbeidet et høringsnotat som beskriver hva en nå ønsker innspill på.

Høringsnotat

Her finner du høringsnotatet: http://goo.gl/BwKeA4

Høringsfrist

Høringsfristen er satt til fredag 10. juni 2016 kl. 10.00 og skal sendes respektive kommuner:

Lardal kommune, Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad, epost postmottak@lardal.kommune.no

Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik, epost postmottak@larvik.kommune.no