Tjenestebeskrivelse med brukergaranti

Kommunefysioterapitjeneste for barn og unge


Formål med tjenesten

 • Bidra til at du oppnår best mulig ­funksjon i forhold til dine muligheter etter sykdom, skade eller medfødte lidelser.
 • Gi informasjon og veiledning om hvordan du selv kan ta vare på din fysiske helse.
 • Gi lovpålagt tjeneste i henhold til Helse- og omsorgs­tjenesteloven.

Hvem kan få tjenesten

Barn og unge 0-16 år

Tjenestens innhold

 • Undersøkelse og vurdering av behov for videre utredning, tilrettelegging og behandlings- og stimuleringstiltak for barn og unge med funksjonsproblemer eller som står i fare for å utvikle funksjonsproblemer.
 • Veiledning av barn, foreldre, pårørende og andre aktuelle samarbeidspartnere.
 • Veiledning i barselgrupper.
 • Vurdering av barns fysiske funksjon i 1. klassetrinn.
 • Forebyggende og helsefremmende tiltak.
 • Delta i nødvendig, tverrfaglig samarbeid med andre fagpersoner i kommunen og med eksterne aktører.

Hjelpemiddelformidling:

 • Vurdering av behov for hjelpemidler i samarbeid med ergoterapeut eller annet personale.
 • Begrunning av søknad til NAV/Hjelpemiddelsentralen.
 • Tilpasning og opplæring i bruk av hjelpemidler.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi møter deg med respekt og høflighet.
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker.
 • Vi gir informasjon, råd og veiledning.
 • Du møter en fysioterapeut som er faglig kvalifisert.
 • Vi samarbeider med deg og andre faggrupper/instanser om et helhetlig tilbud ut fra dine behov, herunder individuell plan.
 • Dersom vi ikke kan gi deg et faglig forsvarlig tilbud, skal vi om mulig henvise deg videre.
 • Vi overholder vår taushetsplikt, og vi bringer ikke ­opplysninger videre uten ditt samtykke.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem.

Hva vi forventer av deg

 • Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.
 • Du sier fra hva du ikke er fornøyd med.
 • Du samarbeider og medvirker aktivt ut fra dine egne muligheter.

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis

Saksbehandlingstid

Ved henvisning av barn fra spesialisthelsetjeneste/lege/helsesøster skal det ikke gå mer enn 2 uker før avtale gjøres.

Klageadgang

Hvis du ikke er fornøyd med tjenestens innhold, kan du anmode fysioterapeuten om å endre innholdet innen 4 uker. Dersom anmodningen ikke etterkommes, kan du klage direkte til fylkes­legen innen 3 uker, jf Pasientrettighetsloven.

Du kan også kontakte Pasientombudet i Vestfold, tlf 33 34 77 90, ved­rørende saker hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Resultatenhetsleder Helse- og rehabiliteringstjenesten

Tilgjengelighet

Kommunefysioterapeutene i Larvik er fordelt geografisk:

Sentrum familiesenter, Byskogveien 5
Tlf 98 23 10 65 / 33 17 23 93

Stavern familiesenter, Vardeveien 34,
Tlf 33 19 80 70 / 98 23 10 62

Familiesenteret på Tjøllingvollen,
Tlf 98 23 10 63 / 98 23 10 66 / 33 17 36 30

Helse- og rehabiliteringstjenesten,
Avdeling Hjelpemidler, ergo- og fysioterapitjenester
Kanalgaten 9, Larvik
Tlf 33 14 04 40 / 33 14 04 55

Postadresse:
Larvik kommune
Helse- og rehabiliteringstjenesten,
Pb 2020, 3255 Larvik
E-post: hrt@larvik.kommune.no

Servicesenteret kan gi deg flere opplysninger

 DU FINNER ALLE TJENESTEBESKRIVELSENE OG BRUKERGARANTIENE PÅ
www.larvik.kommune.no/tjenestebeskrivelser

Åpningstider: 09.00 – 15.30, mandag – fredag
Besøksadresse: Feyersgate 7 (1. etasje)
Postadresse: Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik
Sentralbord: 33 17 10 00
Servicesenteret: 33 17 10 10
Telefaks: 33 17 10 01
E-post: postmottak@larvik.kommune.no
Chat-tjeneste: www.larvik.kommune.no
SMS: Send din melding til 98 23 10 01

Meldekort

Har du spørsmål, forslag til forbedringer, kommentarer, ris, ros eller klager?
Da kan du benytte et meldekort. Oppgir du telefonnummer eller e-post, vil den som er ansvarlig for saksområdet kontakte deg innen to uker.

Mer informasjon finner du på www.larvik.kommune.no/meldingsordning.
Servicesenteret bistår deg gjerne med å registrere meldingen din.