Tjenestebeskrivelse med brukergaranti

Ergoterapitjeneste for barn og unge


Formål med tjenesten

Barn med funksjonsvansker får hjelp til å mestre aktiviteter i lek, skole og dagligliv.
Hjelpemiddelformidling og ergonomiske tiltak er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Hvem kan få tjenesten

Barn og unge fra 0 til 18 år.

Tjenestens innhold

 • Tilrettelegging av fysiske omgivelser slik at hjem, fritidsarealer, skole og barnehage i størst mulig grad er tilgjengelige.
 • Formidling og oppfølging av tekniske hjelpemidler til barn med spesielle behov. Dette kan for eksempel være manuelle og elektriske rullestoler, hev- og senkbare senger, bilseter, talemaskiner, arbeidsstoler og sykler.
 • Opplæring i bruk av hjelpemidlene.
 • Kartlegging og stimuleringstiltak i forhold til finmotorikk.

Hva du kan forvente av oss

 • Du blir møtt med respekt og høflighet.
 • Vi gir informasjon, råd og veiledning.
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov.
 • Vi overholder vår taushetsplikt.
 • Vi utformer tiltak i samarbeid med deg og dine pårørende.
 • Vi samarbeider med deg og dine pårørende om de tiltak som er nødvendige ut fra dine behov.
 • Du møter en ergoterapeut som er faglig kvalifisert.
 • Vi samarbeider med andre faggrupper/tjenesteytere om et helhetlig tilbud, herunder individuelle planer. Se egen tjenestebeskrivelse med brukergaranti for individuelle planer.
 • Vi er behjelpelig med henvisning videre.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i journal.

Hva vi forventer av deg

 • Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.
 • Du sier fra hva du ikke er fornøyd med.
 • Du bidrar og samarbeider ut fra hva du kan og aktivt er med på å finne løsninger.
 • Du møter til avtale eller sier ifra hvis tiden ikke passer.
 • Du behandler hjelpemidler som du låner på en forsvarlig måte.

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis.
Saksbehandlingstid

Det skal ikke gå mer enn 3 uker fra barneergoterapeuten har mottatt henvendelse til det gjøres avtale om hjemme-/skole-/barnehagebesøk.
Det skal ikke gå mer enn tre uker fra hjemme-/skole-/barnehagebesøk til ferdig skrevet søknad eller rapport foreligger.

Klageadgang

Hvis du ikke er fornøyd med tjenestens innhold, kan du anmode ergoterapeuten om å endre innholdet innen 4 uker. Dersom anmodningen ikke etterkommes, kan du klage direkte til fylkeslegen innen 3 uker, jf Pasient- og brukerrettighetsloven.
Du kan også kontakte Pasientombudet i Vestfold, tlf 33 34 77 90, vedrørende saker hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Leder Virksomhet Hjemmetjenester.

Tilgjengelighet

Alle som ønsker det, kan ta kontakt med eller henvise barn og unge til ergoterapitjenesten.

Besøksadresse:
Ergo, Fysio og Hjelpemidler
Kanalgata 9, Larvik

Postadresse:
Larvik kommune
Virksomhet Hjemmetjenester 
Pb 2020, 3255 Larvik

Telefon: 33 17 10 00 
e-post: HO_Hjemmetjenester_Hjelpemidler@larvik.kommune.no
Webadresse: www.larvik.kommune.no/

Servicesenteret kan gi deg flere opplysninger

 DU FINNER ALLE TJENESTEBESKRIVELSENE OG BRUKERGARANTIENE PÅ
www.larvik.kommune.no/tjenestebeskrivelser

Åpningstider: 09.00 – 15.30, mandag – fredag
Besøksadresse: Feyersgate 7 (1. etasje)
Postadresse: Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik
Sentralbord: 33 17 10 00
Servicesenteret: 33 17 10 10
Telefaks: 33 17 10 01
E-post: postmottak@larvik.kommune.no
Chat-tjeneste: www.larvik.kommune.no
SMS: Send din melding til 98 23 10 01

Meldekort

Har du spørsmål, forslag til forbedringer, kommentarer, ris, ros eller klager?
Da kan du benytte et meldekort. Oppgir du telefonnummer eller e-post, vil den som er ansvarlig for saksområdet kontakte deg innen to uker.

Mer informasjon finner du på www.larvik.kommune.no/meldingsordning.
Servicesenteret bistår deg gjerne med å registrere meldingen din.