Skoleskyss

Elevene i grunnskolen får gratis skoleskyss når gangavstanden mellom hjemmet og skolen er minst 2 km for elever i 1. trinn og minst 4 km for elever i 2. til 10. trinn.

Kommunen kan dessuten innvilge skyss på kortere avstander for elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei. Skyssen utføres til vanlig med buss eller annen fellestransport, og elevene må selv ta seg fram mellom hjemmet og fastsatt holdeplass.

Funksjonshemmede elever kan få skyss uavhengig av avstanden når forholdene etter sakkyndig vurdering gjør det nødvendig. Dette gjelder også elever som er midlertidig skadde eller syke. Foresatte må søke skolen på skjema "Søknad om tilrettelagt skoleskyss".

Kommunen dekker normalt ikke merutgiftene til skyss for elever som velger å gå på en annen skole enn nærskolen.

Kommunen betaler ikke for skyss til eller fra SFO når kjøringen ikke faller sammen med ordinær skoleskyss.

Spørsmål om skoleskyss rettes til skolen.

Lenker: