Leksehjelp

Formålet med leksehjelpen er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, opplevelse av mestring og gode rammer for selvstendig arbeid. Leksehjelpen er ikke en del av opplæringen til eleven, men skal sees i sammenheng med opplæringen. Leksehjelpen skal også medvirke til å utjamne sosial ulikheter. Leksehjelpordningen skal ha en forsvarlig bemanning, men det er ikke krav om å bruke personale med pedagogisk utdannelse. Kommunen plikter å informere foreldrene om retten til leksehjelp og tilbudet som gis. Kommunen velger hvordan leksehjelpen skal organiseres. Det skal tilbys leksehjelp med til sammen åtte timer hver uke til elever i grunnskolen og timene fordeles fritt på trinnene slik kommunen avgjør. Hvilke trinn den enkelte skole gir tilbud om leksehjelp kan variere.  På skolens hjemmesider står det mer ordningen.

Les om leksehjelp på kunnskapdepartementet.
Les hva udir skriver om leksehjelp.
Dette sier opplæringsloven om leksehjelp.

Besøk den enkelte skoles nettsider for mer informasjon om hvordan leksehjelpen fungerer