Viltforvaltning

Fallvilt og skadet vilt

Kommunen plikter å ta vare på sykt og skadet vilt samt vilt som felles som skadedyr etter tillatelse. Skadet vilt som må avlives og vilt som felles som skadedyr, er viltfondets eiendom.

Observasjoner om skadet eller sykt vilt meldes umiddelbart til politiet på telefon 02800. Ved akutte situasjoner kan politiet kontaktes på telefon 112.

Viktige opplysninger:

  • En nøyaktig beskrivelse av hvor dyret er observert.
  • Er dødt eller om det lever? I fall det lever, ligger det på bakken eller har det løpt sin vei. Og i så fall, hvilken retning?
  • Oppgi navn, adresse og telefonnummer slik at du kan nås.

Dødt vilt

Dødt vilt som ligger på vei eller veikant, er veimyndighetenes ansvar.  
Dersom du er helt sikker på at dyret er dødt, kan veimyndighetene varsles på 
telefon 33 48 61 61 / 920 15 766
.  
Dersom dyret lever eller du er i tvil, ring politiet eller ett av viltnemndas medlemmer.

Selvdøde dyr

Selvdøde dyr er grunneiers ansvar. Dersom kadaveret ikke er til vesentlig sjenanse eller forurenser, kan det bli liggende i naturen. Kommunen v/Viltnemnda ønsker å bli underrettet om funn for registrering og rapportering. Kommunen som viltforvaltningsorgan har ingen generell plikt til å ta hånd om, grave ned eller fjerne annet dødt vilt.

Ville katter, rotter, by-duer mm

Spørsmål om ville katter, rotter, by-duer osv. rettes til Mattilsynet telefon 06040.

Syke dyr og dyrevern

Ansvaret for alle syke dyr og dyrevern tilligger Mattilsynet og Dyrevernsnemnda.

Syke/døde seler

Meldes til Skjærgårdstjenesten v/ Kjel Håkon Bjørnø.
Telefon 33 17 10 00 

Larvik viltnemnd

Viltnemndas hovedoppgaver er forvaltning av Viltloven samt å gi myndigheter, organisasjoner og personer bistand, råd og veiledning i saker om viltforvaltning.
Viltloven omfatter alle viltlevende landpattedyr, fugler, amfibier og krypdyr. Hund og katt er med andre ord ikke viltnemndas ansvar. Det er kommunens plikt å sørge for ettersøk av skadet vilt, samt håndtering av fallvilt.
Administrasjonen av viltnemnda og viltforvaltningen i kommunen ligger under Landbrukskontorets ansvarsområde.

Viltnemnda i Larvik består av:

Håkon Bergan Pedersen (leder)
Tom Nalum, (nestleder)
Per Henrik Semb
Kathrine Anvik Thorkildsen
Mari Pran

Nedenfor følger noen stikkord om de forskjellige oppgavene til viltnemnda:

  • Forvaltning etter aktuelle lover og forskrifter knyttet til viltforvaltningen som tilligger kommunen.
  • Høringsinstans for aktuelle saker knyttet til vilt og viltforvaltning.
  • Fallviltarbeid (påkjørt og skadet vilt).
  • Fellingstillatelser hjortevilt og bever.
  • Organisering og godkjenning av vald knyttet til jakt.

Sekretær for viltnemnda:
Rolf R. Tvedten / Lars Gladhaug