Tjenester fra A-Å

 1. A

  1. Adopsjon
  2. Advokatvakt
  3. Akutt forurensning
  4. Akvakultur
  5. Alderspensjon
  6. Alkoholsalg
  7. Allemannsrett
  8. Ambulerende fysioterapitjeneste
  9. Ambulerende skjenkebevilling
  10. A-ordningen
  11. Arrangementsveileder
  12. Avlastning
  13. Avlastningsbolig
  14. Avlastningshjem
  15. Avløserordningen
 2. B

  1. Badeplass
  2. Barnepensjon
  3. Bedriftsetablering
  4. Behandlingsreise
  5. Bestille tolk eller oversettelse
  6. Besøkshjem
  7. Bibliotektjenester
  8. Bingo
  9. Bli tolk
  10. Bofellesskap
  11. Boligtiltak
  12. Bommestadhallen
  13. Brannsikkerhet for utsatte grupper
  14. Branntiltak ved store arrangementer
  15. Brukerstyrt Personlig Assistent
  16. Brunlanes
  17. BU-ordningen
  18. Bygging av idrettsanlegg
  19. Bøkeskogen - adferdsregler
  20. Båndtvang
  21. Båtførerbevis
  22. Båtplass
  23. Båtsertifikat
 3. D

  1. Dagpenger
  2. Dagtilbud
  3. Dagtilbud - trening
  4. Dagtilbud for eldre funksjonshemmede
  5. Den kulturelle skolesekken/ Kulturskrinet
  6. Den kulturelle spaserstokken
  7. Dokumentavgift
  8. Dødsmelding
  9. Døvetolk
  10. Dåp
 4. E

  1. Egenbetaling i omsorgssektoren
  2. Eiendomsregister
  3. Ektefellepensjon
  4. Elbil
  5. Eldresenter
  6. Energibruk
  7. Energimerking av bolig
  8. Ergoterapitjenesten for barn og unge
  9. Ergoterapitjenesten for voksne
  10. Erstatning for avlingsskade
  11. Etikk kafé
  12. Etterutdanning og videreutdanning
  13. Europeisk helsetrygdkort
  14. Evaluering av etikkarbeidet 2008 - 2010
 5. F

  1. Fabrikken
  2. Fagerli idrettshall
  3. Fagopplæring
  4. Fagrapporter
  5. Fagskoleutdanning
  6. Farrishallen
  7. Fengselshelsetjenesten
  8. Ferdselsregler
  9. Festival
  10. Film og kino
  11. Fiskeriforvaltning
  12. Fjerning av oljetanker
  13. Fjernundervisning
  14. Fjernvarme i Larvik
  15. Flaggreglement
  16. Floghavre
  17. Flomvarsel
  18. Fly og helikopter
  19. Flyktninger og beskyttelse
  20. Flysertifikat
  21. Folkehøgskole
  22. Forbruksutgifter
  23. Foretaksregistrering
  24. Fornybar energi
  25. Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker
  26. Forsørgingstillegg
  27. Fortjenstmedaljer og ordener
  28. Forurenset grunn
  29. Fremmede arter
  30. Frikort for helsetjenester
  31. Friområde
  32. Frisklivssentral
  33. Fritak/utsettelse av bo- og driveplikten
  34. Fritidsfiske
  35. Fritidsklubben
  36. Frivilligsentral
  37. Full City
  38. Fysikalske institutter
  39. Fysioterapi til voksne
  40. Fysioterapitjenesten for barn og unge
  41. Fødselsattest
  42. Fødselsnummer
  43. Førerkort
 6. G

  1. Gangveg
  2. Generelt om tillatelser til offentlige arrangement
  3. Gift
  4. Gjeldsrådgivning
  5. Gjenlevendepensjon
  6. Gjødslingsplaner
  7. Godkjenning av forpaktningsavtaler
  8. Godstransport
  9. Gravetillatelse/gravemelding/ arbeidsvarsling
  10. Gravferd
  11. Gravsted
  12. Grevlingfeller
  13. Grevlingfeller
  14. Grunnskoleopplæring for voksne
 7. H

  1. Habilitering og rehabilitering
  2. Havn
  3. Havstigning
  4. Heftelser i motorvogn
  5. Helsesamarbeid i Vestfold
  6. Helsestasjon
  7. Helsestasjon for ungdom
  8. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste
  9. Henvendelse til psykologtjenester i familiesentrene
  10. Hjelpemidler
  11. Hjemmehjelp / praktisk bistand til rengjøring
  12. Hjemmesykepleie
  13. Hjemmeundervisning
  14. Hovedavtalen
  15. Husdyrgjødsel
  16. Huset - Greveveien
  17. Hva er klima?
  18. Hva kan vi gjøre for deg?
  19. Hverdagsrehabilitering
  20. Høgskole og universitet
 8. I

  1. Idretts- og friluftslivsorganisasjoner
  2. Idrettsanlegg
  3. Idrettspris
  4. Import
  5. Individuell plan
  6. Informasjon for landbruket
  7. Informasjon/veiledning/søknad
  8. Informasjon: Hjelp for psykiske vansker hos barn
  9. Inkluderende arbeidsliv
  10. Inkludering
  11. Innbyggerinitiativ
  12. Innsynsrett
  13. Inntekts- og formuesskatt
  14. Introduksjonsprogram for innvandrere
 9. J

  1. Jakt i skjærgården i Vestfold
  2. Jakt og fangst
  3. Jakttider
  4. Jakttider
  5. Jorderosjon, skred og ras
 10. K

  1. Kakenbanen
  2. Karakterer
  3. Kart over ladestasjoner i Larvik
  4. Kirkevergen
  5. Kiropraktikk
  6. Kjose
  7. Kjøreseddel
  8. Kjøretøykontroll
  9. Klima
  10. Klima- og energiplan
  11. Klimagasser
  12. Kollektivtransport
  13. Kollektivtransport: Reisebillett
  14. Kollektivtransport: Reisegaranti
  15. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
  16. Konfirmasjon
  17. Konkurs
  18. Kontrollmerke
  19. Kreftkoordinator
  20. Kringkastingsavgift
  21. Krisehåndtering
  22. Kulturbygg
  23. Kulturlandskap
  24. Kulturmidler
  25. Kulturminnevern
  26. Kulturpris
  27. Kunnskaps- og etablererprøven
  28. Kurs i brannsikkerhet
  29. Kurskatalog 2015/2016
  30. Kvalifisering mot arbeid (KVP)
  31. Kveldehallen
  32. Kystforvaltning
  33. Kystien ferdselsregler
  34. Kyststien
 11. L

  1. Lag og foreninger
  2. Landbruksvikarordning
  3. Larvik idrettsråd
  4. Larvik kommunalansattes seniorforening (LKS)
  5. Larvik kulturskole
  6. Ledsagerbevis
  7. Legetjenester i Larvik
  8. Legevakt ved Larvik sykehus
  9. Likestilling
  10. Lokal energiutredning Larvik
  11. Lokal mat
  12. Lokale områder
  13. Lokalhistorie
  14. Lotteri
  15. Luftforurensning
  16. Luftkvalitet
 12. M

  1. Matsalg og matservering
  2. Mekling
  3. Menerstatning
  4. Menneskerettigheter
  5. Merverdiavgift
  6. Metodebank og verktøykasse
  7. Middag til hjemmeboende
  8. Miljø i anskaffelser
  9. Miljøfyrtårn
  10. Miljøgifter
  11. Miljøportal
  12. Miljøsertifisering
  13. Miljøvennlig transport
  14. MinID
  15. Minstepensjon
  16. Mobbing
  17. Motorferdsel i utmark
  18. Motorvognavgifter
  19. Muntlig tolking
  20. Museum
  21. Månejordet
 13. N

  1. Naturmangfold
  2. Naturtypekartlegging
  3. Naturtyper
  4. Naturvern
  5. NAV Arbeid
  6. NAV Familie
  7. NAV Helse
  8. NAV Pensjon
  9. Nedgravde oljetanker
  10. Norskkurs på nett
  11. Norskopplæring
  12. Norskprøver
  13. Ny temaplan 2017-2020
  14. Nydyrking
  15. Næring i Larvik kommune
  16. Næringsareal
  17. Næringsfond
  18. Næringsskatt
  19. Nærmiljøtilskudd
 14. O

  1. Offentlig innkjøp
  2. Om landbruket i Larvik
  3. Omsorgsbolig
  4. Omsorgslønn
  5. Omsorgspenger
  6. Oppgaveplikt
  7. Opphavsrett
  8. Oppholdstillatelse
  9. Oppsigelse
  10. Overvann og flomutsatte områder
 15. P

  1. Parkering
  2. Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
  3. Pasient- og brukerombudet Vestfold
  4. Pasientskadeerstatning
  5. Pass
  6. Pensjonist i Larvik?
  7. Pensjonskalkulator
  8. Permittering
  9. Personskadetrygd
  10. Persontransport
  11. Personvern
  12. Piggdekk
  13. Pilotprosjekt klimaendringer/lokale utfordringer
  14. Plantevern
  15. Poesifestival i Larvik
  16. Poesihovedstad Larvik
  17. Poesiseminar
  18. Politi
  19. Politiattest
  20. Politiske partier
  21. Praktisk bistand og opplæring
  22. Praktisk etikkarbeid
  23. Presteløkka rehabiliteringssenter
  24. Priser
  25. Privat avlastning
  26. Produksjonstilskudd i jordbruket
  27. Program høsten 2016
  28. Psykisk helse barn og unge
  29. Psykisk helsearbeid
  30. Psykologtjenester i familiesenter
  31. Påmelding for kunnskapsprøve
  32. Pårørendesentret
 16. R

  1. Realkompetanse
  2. Regional planlegging
  3. Registrering av kjøretøy
  4. Regler for sikt i veikryss
  5. Rehabiliteringspenger
  6. Reiseinformasjon
  7. Reiserekvisisjon
  8. Reiseutgifter
  9. Reklame, markedsføring i forkant av arrangementet
  10. Renhold/søppel
  11. Rettferdsvederlag
  12. Riggplan
  13. ROS - analyse
  14. Rustiltak
  15. Ruteplanlegger
 17. S

  1. Samisk språk
  2. Samordna opptak
  3. Selvangivelse
  4. Serveringsbevilling
  5. Sikkerhet
  6. Sjekkliste ved psykiske vansker
  7. Sjenkebevilling for arrangement / enkelt anlending
  8. Skadedyr
  9. Skatteoppkreveren eller Skatt Sør?
  10. Skifte
  11. Skiløyper
  12. Skjenkebevilling
  13. Skjenkebevilling for et arrangement / en enkelt anledning
  14. Skogbrannvarsel
  15. Skredvarsel
  16. Skriftelig oversettelse
  17. Slektsforskning
  18. Smil, miljøvirkemidlene
  19. Sosialhjelp
  20. Spilleautomat
  21. Spilleavhengighet
  22. Spillemidler
  23. Språkkurs og språktest
  24. Statsborgerskap
  25. Statskirke
  26. Stavernhallen
  27. Steinindustri
  28. Strategiplan 2013 - 2016
  29. Studiefinansiering
  30. Stønad ved arbeidsmarkedstiltak
  31. Støttekontakt
  32. Støy
  33. Støy
  34. Sykefravær
  35. Sykehjemsopphold - avlastning
  36. Sykehjemsopphold - korttid
  37. Sykehjemsopphold – langtid
  38. Sykehus
  39. Sykepenger
  40. Syketransport
  41. Sykkel
 18. T

  1. Tannhelsetjeneste
  2. Tannlegevakt
  3. Temperatur, nedbør og tørke
  4. Teoretisk fundament, strategi og tiltak for etikkarbeide
  5. Tidligere tildelinger av idrettsprisen
  6. Tilrettelagt fritid
  7. Tilskudd særskilte tiltak/arrangementer
  8. Tilskudd til 17. mai arrangement
  9. Tilskudd til allment kulturarbeid
  10. Tilskudd til lokale aktivitetstiltak
  11. Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, NMSK
  12. Tilskudd til trossamfunn
  13. Tilskudd til velferds- og ferietiltak for funksjonshemmede
  14. Tilskuddsmidler til idretts- og friluftslivsforeninger
  15. Tilskuddsportalen
  16. Tiltaksplan 2013-2016
  17. Tjenestepensjon
  18. Tjenester fra A-Å
  19. Tolketjeneste
  20. Toll
  21. Torgplass
  22. Trafikk
  23. Trafikkinformasjon
  24. Trafikksikkerhet
  25. Tros- og livssynssamfunn
  26. Truckførerbevis
  27. Truede arter
  28. Trygde- og servicebolig
  29. Trygghetsalarm
  30. Trygghetsnett
  31. Trygghetsopphold
  32. TT-kort
  33. Turisme
  34. Turistkontor
  35. Tvangsekteskap
 19. U

  1. Uførepensjon
  2. Ulfsbakktunnelen
  3. Ulike typer forurensning
  4. Utbetaling fra skogfond
  5. Utleie av idrettsanlegg
  6. Utslippstillatelse
 20. V

  1. Vakthold
  2. Valg
  3. Vannforurensning
  4. Varemerke
  5. Vedtekter LKS
  6. Vegbygging (landbruksvei)
  7. Vegvedlikehold
  8. Veileder for bruk av parkeringskort for forflytningshemmede
  9. Veiledning og rådgivning til funksjonshemmede
  10. Veilys
  11. Veinormal
  12. Ventelønn
  13. Ventestønad
  14. Vergemål
  15. VERKET fritid
  16. Verneområder
  17. Verneplikt
  18. Vestmarka
  19. Videregående skole
  20. Viltforvaltning
  21. Vindfjell
  22. Visum
  23. Voldsoffererstatning
  24. Vrakpant
  25. Våpentillatelse
 21. Y

  1. Yrkesrettet attføring
  2. Yrkesskade
 22. Ø

  1. Økologisk landbruk
 23. 5

  1. 50t samfunnskunnskap