Tjenester fra A-Å

 1. A

  1. Adopsjon
  2. Advokatvakt
  3. Akutt forurensning
  4. Akvakultur
  5. Alderspensjon
  6. Alkoholsalg
  7. Allemannsrett
  8. Ambulerende fysioterapitjeneste
  9. Ambulerende skjenkebevilling
  10. A-ordningen
  11. Arrangementsveileder
  12. Avlastning
  13. Avlastningsbolig
  14. Avlastningshjem
  15. Avløserordningen
 2. B

  1. Badeplass
  2. Barnepensjon
  3. Bedriftsetablering
  4. Behandlingsreise
  5. Bestille tolk eller oversettelse
  6. Besøkshjem
  7. Biblioteket
  8. Bingo
  9. Bli tolk
  10. Bofellesskap
  11. Boligtiltak
  12. Bommestadhallen
  13. Borgerlig vigsel
  14. Brannsikkerhet for utsatte grupper
  15. Branntiltak ved store arrangementer
  16. Brukerstyrt Personlig Assistent
  17. Brunlanes
  18. BU-ordningen
  19. Bygging av idrettsanlegg
  20. Bøkeskogen - adferdsregler
  21. Bølgen kino
  22. Bølgen Kulturhus
  23. Båndtvang
  24. Båtførerbevis
  25. Båtførerbevis
  26. Båtplass
 3. D

  1. Daggrupper
  2. Dagpenger
  3. Dagtilbud
  4. Dagtilbud for eldre funksjonshemmede
  5. Den kulturelle spaserstokken
  6. Dokumentavgift
  7. Dødsmelding
  8. Døgnopphold – aktivitet og trygghetsavdeling
  9. Døvetolk
  10. Dåp
 4. E

  1. Egenbetaling i omsorgssektoren
  2. Eiendomsregister
  3. Ektefellepensjon
  4. Elbil
  5. Eldresenter
  6. Energimerking av bolig
  7. Ergoterapitjenesten for barn og unge
  8. Ergoterapitjenesten for voksne
  9. Erstatning for avlingsskade
  10. Etikk kafé
  11. Evaluering av etikkarbeidet 2008 - 2010
 5. F

  1. Fabrikken
  2. Fagerli idrettshall
  3. Fagopplæring
  4. Fagrapporter
  5. Farrishallen
  6. Fengselshelsetjenesten
  7. Ferdselsregler
  8. Fjerning av oljetanker
  9. Fjernundervisning
  10. Fjernvarme i Larvik
  11. Flaggreglement
  12. Floghavre
  13. Flomvarsel
  14. Fly og helikopter
  15. Flysertifikat
  16. Folkehøgskole
  17. Foretaksregistrering
  18. Fornybar energi
  19. Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker
  20. Forsørgingstillegg
  21. Fortjenstmedaljer og ordener
  22. Forurenset grunn
  23. Fremmede arter
  24. Frikort for helsetjenester
  25. Friområde
  26. Frisklivssentral
  27. Fritak/utsettelse av bo- og driveplikten
  28. Fritidsklubben
  29. Frivilligsentral
  30. Full City
  31. Fysikalske institutter
  32. Fysioterapi til voksne
  33. Fysioterapitjenesten for barn og unge
  34. Fødselsattest
  35. Fødselsnummer
  36. Førerkort
 6. G

  1. Gangveg
  2. Generelt om tillatelser til offentlige arrangement
  3. Gift
  4. Gjeldsrådgivning
  5. Gjenlevendepensjon
  6. Gjødslingsplaner
  7. Godkjenning av forpaktningsavtaler
  8. Godstransport
  9. Gravetillatelse/gravemelding/ arbeidsvarsling
  10. Gravferd
  11. Gravsted
  12. Grevlingfeller
  13. Grevlingfeller
  14. Grunnskoleopplæring for voksne
 7. H

  1. Habilitering og rehabilitering
  2. Hageavfall
  3. Havn
  4. Havstigning
  5. Heftelser i motorvogn
  6. Helsesamarbeid i Vestfold
  7. Helsestasjon
  8. Helsestasjon for ungdom
  9. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste
  10. Henvendelse til psykologtjenester i familiesentrene
  11. Hjelpemidler
  12. Hjemmehjelp / praktisk bistand til rengjøring
  13. Hjemmesykepleie
  14. Hjemmeundervisning
  15. Honnørpriser
  16. Hovedavtalen
  17. Husdyrgjødsel
  18. Huset - Greveveien
  19. Hva er klima?
  20. Hva kan vi gjøre for deg?
  21. Hverdagsrehabilitering
  22. Høgskole og universitet
 8. I

  1. Idretts- og friluftslivsorganisasjoner
  2. Idrettsanlegg
  3. Idrettsprisen
  4. Import
  5. Individuell plan
  6. Informasjon for landbruket
  7. Informasjon/veiledning/søknad
  8. Informasjon: Hjelp for psykiske vansker hos barn
  9. Inkluderende arbeidsliv
  10. Inkludering
  11. Innbyggerinitiativ
  12. Innsynsrett
  13. Inntekts- og formuesskatt
  14. Introduksjonsprogram for innvandrere
 9. J

  1. Jakt i skjærgården i Vestfold
  2. Jakt og fangst
  3. Jakttider
  4. Jakttider
  5. Jorderosjon, skred og ras
 10. K

  1. Kakenbanen
  2. Karakterer
  3. Kirkevergen
  4. Kiropraktikk
  5. Kjose
  6. Kjøreseddel
  7. Kjøretøykontroll
  8. Klima
  9. Klima- og energiplan
  10. Klimagasser
  11. Kollektivtransport: Reisebillett
  12. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
  13. Konfirmasjon
  14. Konkurs
  15. Kontrollmerke
  16. Kreftkoordinator
  17. Kringkastingsavgift
  18. Krisehåndtering
  19. Kulturbygg
  20. Kulturlandskap
  21. Kulturminnevern
  22. Kulturprisen
  23. Kulturrådet i Larvik
  24. Kulturskrinet (Den kulturelle skolesekken)
  25. Kunnskaps- og etablererprøven
  26. Kurs i brannsikkerhet
  27. Kurskatalog 2015/2016
  28. Kvalifisering mot arbeid (KVP)
  29. Kveldehallen
  30. Kystforvaltning
  31. Kystien ferdselsregler
  32. Kyststien
 11. L

  1. Lag og foreninger
  2. Landbruksvikarordning
  3. Larvik Helsehus / Byskogen sykehjem
  4. Larvik idrettsråd
  5. Larvik kommunalansattes seniorforening (LKS)
  6. Larvik kulturskole
  7. Larvik læringssenter
  8. Larvik Museum
  9. Ledsagerbevis
  10. Legetjenester i Larvik
  11. Legevakt ved Larvik sykehus
  12. Likestilling
  13. Lokal energiutredning Larvik
  14. Lokal mat
  15. Lokale områder
  16. Lokalhistorie
  17. Lotteri
  18. Luftforurensning
  19. Luftkvalitet
 12. M

  1. Matsalg og matservering
  2. Mekling
  3. Menerstatning
  4. Menneskerettigheter
  5. Merverdiavgift
  6. Metodebank og verktøykasse
  7. Middag til hjemmeboende
  8. Miljø i anskaffelser
  9. Miljøfyrtårn
  10. Miljøgifter
  11. Miljøportal
  12. Miljøsertifisering
  13. Miljøvennlig transport
  14. MinID
  15. Minstepensjon
  16. Mobbing
  17. Motorferdsel i utmark
  18. Motorvognavgifter
  19. Muntlig tolking
  20. Månejordet
 13. N

  1. Naturmangfold
  2. Naturtypekartlegging
  3. Naturtyper
  4. Naturvern
  5. NAV Arbeid
  6. NAV Familie
  7. NAV Helse
  8. Nedgravde oljetanker
  9. Norskkurs på nett
  10. Norskopplæring
  11. Norskprøver
  12. Norskskolen
  13. Nydyrking
  14. Næring i Larvik kommune
  15. Næringsareal
  16. Næringsfond
  17. Næringsskatt
 14. O

  1. Offentlig innkjøp
  2. Om landbruket i Larvik
  3. Omsorgsbolig
  4. Omsorgslønn
  5. Omsorgspenger
  6. Oppgaveplikt
  7. Opphavsrett
  8. Oppsigelse
  9. Overvann og flomutsatte områder
 15. P

  1. Parkering
  2. Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
  3. Pasient- og brukerombudet Vestfold
  4. Pasientskadeerstatning
  5. Pass
  6. Pensjonist i Larvik?
  7. Pensjonskalkulator
  8. Permittering
  9. Personskadetrygd
  10. Persontransport
  11. Personvern
  12. Piggdekk
  13. Pilotprosjekt klimaendringer/lokale utfordringer
  14. Plantevern
  15. Poesihovedstad Larvik
  16. Politi
  17. Politiattest
  18. Politiske partier
  19. Praktisk bistand og opplæring
  20. Praktisk etikkarbeid
  21. Presteløkka rehabiliteringssenter
  22. Priser
  23. Privat avlastning
  24. Produksjonstilskudd i jordbruket
  25. Program høsten 2017
  26. Psykisk helse barn og unge
  27. Psykisk helsearbeid
  28. Psykologtjenester i familiesenter
  29. Påmelding for kunnskapsprøve
  30. Pårørendesentret
 16. R

  1. Realkompetanse
  2. Regional planlegging
  3. Registrering av kjøretøy
  4. Regler for sikt i veikryss
  5. Rehabilitering - døgnopphold i senteret
  6. Reiseinformasjon
  7. Reiserekvisisjon
  8. Reiseutgifter
  9. Reklame, markedsføring i forkant av arrangementet
  10. Renhold/søppel
  11. Rettferdsvederlag
  12. Riggplan
  13. ROS - analyse
  14. Rustiltak
  15. Ruteplanlegger
 17. S

  1. Samisk språk
  2. Samordna opptak
  3. Selvangivelse (skattemelding)
  4. Serveringsbevilling
  5. Sikkerhet
  6. Sjekkliste ved psykiske vansker
  7. Sjenkebevilling for arrangement / enkelt anlending
  8. Skadedyr
  9. Skatteoppkreveren eller Skatt Sør?
  10. Skifte
  11. Skiløyper
  12. Skjenkebevilling
  13. Skjenkebevilling for et arrangement / en enkelt anledning
  14. Skogbrannvarsel
  15. Skriftelig oversettelse
  16. Smil, miljøvirkemidlene
  17. Sosialhjelp
  18. Spilleautomat
  19. Spilleavhengighet
  20. Spillemidler
  21. Statsborgerskap
  22. Statskirke
  23. Stavernhallen
  24. Steinindustri
  25. Støttekontakt
  26. Støy
  27. Støy
  28. Sykefravær
  29. Sykehjemsopphold - avlastning
  30. Sykehjemsopphold - korttid
  31. Sykehjemsopphold – langtid
  32. Sykehus
  33. Sykepenger
  34. Syketransport
  35. Sykkel
 18. T

  1. Tannhelsetjeneste
  2. Tannlegevakt
  3. Temaplan for integrering 2017-2020
  4. Temperatur, nedbør og tørke
  5. Teoretisk fundament, strategi og tiltak for etikkarbeide
  6. Tidligere tildelinger av idrettsprisen
  7. Tilrettelagt fritid
  8. Tilskudd til lokale aktivitetstiltak
  9. Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, NMSK
  10. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke
  11. Tilskuddsmidler til idretts- og friluftslivsforeninger
  12. Tilskuddsmidler til kulturformål
  13. Tilskuddsmidler til nærmiljøanlegg
  14. Tjenestepensjon
  15. Tjenester fra A-Å
  16. Tolketjeneste
  17. Toll
  18. Torgplass
  19. Trafikk
  20. Trafikkinformasjon
  21. Trafikksikkerhet
  22. Tros- og livssynssamfunn
  23. Truckførerbevis
  24. Truede arter
  25. Trygde- og servicebolig
  26. Trygghetsalarm
  27. Trygghetsnett
  28. Trygghetsopphold
  29. TT-kort
  30. Turisme
  31. Tvangsekteskap
 19. U

  1. Uførepensjon
  2. Ulfsbakktunnelen
  3. Ulike typer forurensning
  4. Utbetaling fra skogfond
  5. Utleie av idrettsanlegg
  6. Utslippstillatelse
 20. V

  1. Vakthold
  2. Valg
  3. Vannforurensning
  4. Varemerke
  5. Vedtekter LKS
  6. Vegbygging (landbruksvei)
  7. Vegvedlikehold
  8. Veileder for bruk av parkeringskort for forflytningshemmede
  9. Veiledning og rådgivning til funksjonshemmede
  10. Veilys
  11. Veinormal
  12. Ventelønn
  13. Ventestønad
  14. Vergemål
  15. VERKET fritid
  16. Verneområder
  17. Verneplikt
  18. Vestmarka
  19. Videregående skole
  20. Viltforvaltning
  21. Vindfjell
  22. Visum
  23. Voksenopplæringa
  24. Voldsoffererstatning
  25. Vær Smart kursmateriell
  26. Våpentillatelse
 21. Y

  1. Yrkesskade
 22. Ø

  1. Økologisk landbruk
 23. 5

  1. 50t samfunnskunnskap