Tjenester fra A-Å

 1. A

  1. Adopsjon
  2. Advokatvakt
  3. Akutt forurensning
  4. Akvakultur
  5. Alderspensjon
  6. Alkoholsalg
  7. Allemannsrett
  8. Ambulerende fysioterapitjeneste
  9. Ambulerende skjenkebevilling
  10. A-ordningen
  11. Arrangementsveileder
  12. Avlastning
  13. Avlastningsbolig
  14. Avlastningshjem
  15. Avløserordningen
 2. B

  1. Badeplass
  2. Barnepensjon
  3. Bedriftsetablering
  4. Behandlingsreise
  5. Bestille tolk eller oversettelse
  6. Besøkshjem
  7. Bibliotektjenester
  8. Bingo
  9. Bli tolk
  10. Bofellesskap
  11. Boligtiltak
  12. Bommestadhallen
  13. Brannsikkerhet for utsatte grupper
  14. Branntiltak ved store arrangementer
  15. Brukerstyrt Personlig Assistent
  16. Brunlanes
  17. BU-ordningen
  18. Bygging av idrettsanlegg
  19. Bøkeskogen - adferdsregler
  20. Bølgen kino
  21. Bølgen Kulturhus
  22. Båndtvang
  23. Båtførerbevis
  24. Båtplass
  25. Båtsertifikat
 3. D

  1. Dagpenger
  2. Dagtilbud
  3. Dagtilbud - trening
  4. Dagtilbud for eldre funksjonshemmede
  5. Den kulturelle spaserstokken
  6. Dokumentavgift
  7. Dødsmelding
  8. Døvetolk
  9. Dåp
 4. E

  1. Egenbetaling i omsorgssektoren
  2. Eiendomsregister
  3. Ektefellepensjon
  4. Elbil
  5. Eldresenter
  6. Energibruk
  7. Energimerking av bolig
  8. Ergoterapitjenesten for barn og unge
  9. Ergoterapitjenesten for voksne
  10. Erstatning for avlingsskade
  11. Etikk kafé
  12. Etterutdanning og videreutdanning
  13. Europeisk helsetrygdkort
  14. Evaluering av etikkarbeidet 2008 - 2010
 5. F

  1. Fabrikken
  2. Fagerli idrettshall
  3. Fagopplæring
  4. Fagrapporter
  5. Fagskoleutdanning
  6. Farrishallen
  7. Fengselshelsetjenesten
  8. Ferdselsregler
  9. Fiskeriforvaltning
  10. Fjerning av oljetanker
  11. Fjernundervisning
  12. Fjernvarme i Larvik
  13. Flaggreglement
  14. Floghavre
  15. Flomvarsel
  16. Fly og helikopter
  17. Flyktninger og beskyttelse
  18. Flysertifikat
  19. Folkehøgskole
  20. Forbruksutgifter
  21. Foretaksregistrering
  22. Fornybar energi
  23. Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker
  24. Forsørgingstillegg
  25. Fortjenstmedaljer og ordener
  26. Forurenset grunn
  27. Fremmede arter
  28. Frikort for helsetjenester
  29. Friområde
  30. Frisklivssentral
  31. Fritak/utsettelse av bo- og driveplikten
  32. Fritidsfiske
  33. Fritidsklubben
  34. Frivilligsentral
  35. Full City
  36. Fysikalske institutter
  37. Fysioterapi til voksne
  38. Fysioterapitjenesten for barn og unge
  39. Fødselsattest
  40. Fødselsnummer
  41. Førerkort
 6. G

  1. Gangveg
  2. Generelt om tillatelser til offentlige arrangement
  3. Gift
  4. Gjeldsrådgivning
  5. Gjenlevendepensjon
  6. Gjødslingsplaner
  7. Godkjenning av forpaktningsavtaler
  8. Godstransport
  9. Gravetillatelse/gravemelding/ arbeidsvarsling
  10. Gravferd
  11. Gravsted
  12. Grevlingfeller
  13. Grevlingfeller
  14. Grunnskoleopplæring for voksne
 7. H

  1. Habilitering og rehabilitering
  2. Hageavfall
  3. Havn
  4. Havstigning
  5. Heftelser i motorvogn
  6. Helsesamarbeid i Vestfold
  7. Helsestasjon
  8. Helsestasjon for ungdom
  9. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste
  10. Henvendelse til psykologtjenester i familiesentrene
  11. Hjelpemidler
  12. Hjemmehjelp / praktisk bistand til rengjøring
  13. Hjemmesykepleie
  14. Hjemmeundervisning
  15. Hovedavtalen
  16. Husdyrgjødsel
  17. Huset - Greveveien
  18. Hva er klima?
  19. Hva kan vi gjøre for deg?
  20. Hverdagsrehabilitering
  21. Høgskole og universitet
 8. I

  1. Idretts- og friluftslivsorganisasjoner
  2. Idrettsanlegg
  3. Idrettspris
  4. Import
  5. Individuell plan
  6. Informasjon for landbruket
  7. Informasjon/veiledning/søknad
  8. Informasjon: Hjelp for psykiske vansker hos barn
  9. Inkluderende arbeidsliv
  10. Inkludering
  11. Innbyggerinitiativ
  12. Innsynsrett
  13. Inntekts- og formuesskatt
  14. Introduksjonsprogram for innvandrere
 9. J

  1. Jakt i skjærgården i Vestfold
  2. Jakt og fangst
  3. Jakttider
  4. Jakttider
  5. Jorderosjon, skred og ras
 10. K

  1. Kakenbanen
  2. Karakterer
  3. Kart over ladestasjoner i Larvik
  4. Kirkevergen
  5. Kiropraktikk
  6. Kjose
  7. Kjøreseddel
  8. Kjøretøykontroll
  9. Klima
  10. Klima- og energiplan
  11. Klimagasser
  12. Kollektivtransport
  13. Kollektivtransport: Reisebillett
  14. Kollektivtransport: Reisegaranti
  15. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
  16. Konfirmasjon
  17. Konkurs
  18. Kontrollmerke
  19. Kreftkoordinator
  20. Kringkastingsavgift
  21. Krisehåndtering
  22. Kulturbygg
  23. Kulturlandskap
  24. Kulturminnevern
  25. Kulturpris
  26. Kulturskrinet (Den kulturelle skolesekken)
  27. Kunnskaps- og etablererprøven
  28. Kurs i brannsikkerhet
  29. Kurskatalog 2015/2016
  30. Kvalifisering mot arbeid (KVP)
  31. Kveldehallen
  32. Kystforvaltning
  33. Kystien ferdselsregler
  34. Kyststien
 11. L

  1. Lag og foreninger
  2. Landbruksvikarordning
  3. Larvik idrettsråd
  4. Larvik kommunalansattes seniorforening (LKS)
  5. Larvik kulturskole
  6. Larvik Museum
  7. Ledsagerbevis
  8. Legetjenester i Larvik
  9. Legevakt ved Larvik sykehus
  10. Likestilling
  11. Lokal energiutredning Larvik
  12. Lokal mat
  13. Lokale områder
  14. Lokalhistorie
  15. Lotteri
  16. Luftforurensning
  17. Luftkvalitet
 12. M

  1. Matsalg og matservering
  2. Mekling
  3. Menerstatning
  4. Menneskerettigheter
  5. Merverdiavgift
  6. Metodebank og verktøykasse
  7. Middag til hjemmeboende
  8. Miljø i anskaffelser
  9. Miljøfyrtårn
  10. Miljøgifter
  11. Miljøportal
  12. Miljøsertifisering
  13. Miljøvennlig transport
  14. MinID
  15. Minstepensjon
  16. Mobbing
  17. Motorferdsel i utmark
  18. Motorvognavgifter
  19. Muntlig tolking
  20. Månejordet
 13. N

  1. Naturmangfold
  2. Naturtypekartlegging
  3. Naturtyper
  4. Naturvern
  5. NAV Arbeid
  6. NAV Familie
  7. NAV Helse
  8. Nedgravde oljetanker
  9. Norskkurs på nett
  10. Norskopplæring
  11. Norskprøver
  12. Nydyrking
  13. Næring i Larvik kommune
  14. Næringsareal
  15. Næringsfond
  16. Næringsskatt
 14. O

  1. Offentlig innkjøp
  2. Om landbruket i Larvik
  3. Omsorgsbolig
  4. Omsorgslønn
  5. Omsorgspenger
  6. Oppgaveplikt
  7. Opphavsrett
  8. Oppholdstillatelse
  9. Oppsigelse
  10. Overvann og flomutsatte områder
 15. P

  1. Parkering
  2. Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
  3. Pasient- og brukerombudet Vestfold
  4. Pasientskadeerstatning
  5. Pass
  6. Pensjonist i Larvik?
  7. Pensjonskalkulator
  8. Permittering
  9. Personskadetrygd
  10. Persontransport
  11. Personvern
  12. Piggdekk
  13. Pilotprosjekt klimaendringer/lokale utfordringer
  14. Plantevern
  15. Poesihovedstad Larvik
  16. Politi
  17. Politiattest
  18. Politiske partier
  19. Praktisk bistand og opplæring
  20. Praktisk etikkarbeid
  21. Presteløkka rehabiliteringssenter
  22. Priser
  23. Privat avlastning
  24. Produksjonstilskudd i jordbruket
  25. Program våren 2017
  26. Psykisk helse barn og unge
  27. Psykisk helsearbeid
  28. Psykologtjenester i familiesenter
  29. Påmelding for kunnskapsprøve
  30. Pårørendesentret
 16. R

  1. Realkompetanse
  2. Regional planlegging
  3. Registrering av kjøretøy
  4. Regler for sikt i veikryss
  5. Reiseinformasjon
  6. Reiserekvisisjon
  7. Reiseutgifter
  8. Reklame, markedsføring i forkant av arrangementet
  9. Renhold/søppel
  10. Rettferdsvederlag
  11. Riggplan
  12. ROS - analyse
  13. Rustiltak
  14. Ruteplanlegger
 17. S

  1. Samisk språk
  2. Samordna opptak
  3. Selvangivelse
  4. Serveringsbevilling
  5. Sikkerhet
  6. Sjekkliste ved psykiske vansker
  7. Sjenkebevilling for arrangement / enkelt anlending
  8. Skadedyr
  9. Skatteoppkreveren eller Skatt Sør?
  10. Skifte
  11. Skiløyper
  12. Skjenkebevilling
  13. Skjenkebevilling for et arrangement / en enkelt anledning
  14. Skogbrannvarsel
  15. Skredvarsel
  16. Skriftelig oversettelse
  17. Smil, miljøvirkemidlene
  18. Sosialhjelp
  19. Spilleautomat
  20. Spilleavhengighet
  21. Spillemidler
  22. Språkkurs og språktest
  23. Statsborgerskap
  24. Statskirke
  25. Stavernhallen
  26. Steinindustri
  27. Studiefinansiering
  28. Stønad ved arbeidsmarkedstiltak
  29. Støttekontakt
  30. Støy
  31. Støy
  32. Sykefravær
  33. Sykehjemsopphold - avlastning
  34. Sykehjemsopphold - korttid
  35. Sykehjemsopphold – langtid
  36. Sykehus
  37. Sykepenger
  38. Syketransport
  39. Sykkel
 18. T

  1. Tannhelsetjeneste
  2. Tannlegevakt
  3. Temaplan for integrering 2017-2020
  4. Temperatur, nedbør og tørke
  5. Teoretisk fundament, strategi og tiltak for etikkarbeide
  6. Tidligere tildelinger av idrettsprisen
  7. Tilrettelagt fritid
  8. Tilskudd til lokale aktivitetstiltak
  9. Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, NMSK
  10. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke
  11. Tilskuddsmidler til idretts- og friluftslivsforeninger
  12. Tilskuddsmidler til kultur- og fritidsforeninger
  13. Tilskuddsmidler til nærmiljøtiltak
  14. Tjenestepensjon
  15. Tjenester fra A-Å
  16. Tolketjeneste
  17. Toll
  18. Torgplass
  19. Trafikk
  20. Trafikkinformasjon
  21. Trafikksikkerhet
  22. Tros- og livssynssamfunn
  23. Truckførerbevis
  24. Truede arter
  25. Trygde- og servicebolig
  26. Trygghetsalarm
  27. Trygghetsnett
  28. Trygghetsopphold
  29. TT-kort
  30. Turisme
  31. Turistkontor
  32. Tvangsekteskap
 19. U

  1. Uførepensjon
  2. Ulfsbakktunnelen
  3. Ulike typer forurensning
  4. Utbetaling fra skogfond
  5. Utleie av idrettsanlegg
  6. Utslippstillatelse
 20. V

  1. Vakthold
  2. Valg
  3. Vannforurensning
  4. Varemerke
  5. Vedtekter LKS
  6. Vegbygging (landbruksvei)
  7. Vegvedlikehold
  8. Veileder for bruk av parkeringskort for forflytningshemmede
  9. Veiledning og rådgivning til funksjonshemmede
  10. Veilys
  11. Veinormal
  12. Ventelønn
  13. Ventestønad
  14. Vergemål
  15. VERKET fritid
  16. Verneområder
  17. Verneplikt
  18. Vestmarka
  19. Videregående skole
  20. Viltforvaltning
  21. Vindfjell
  22. Visum
  23. Voldsoffererstatning
  24. Vrakpant
  25. Vær Smart kursmateriell
  26. Våpentillatelse
 21. Y

  1. Yrkesskade
 22. Ø

  1. Økologisk landbruk
 23. 5

  1. 50t samfunnskunnskap