Sykehjemsopphold - korttid

Du som kan ha nytte av et tidsbegrenset opphold i sykehjem for å opprettholde eller bedre ditt funksjonsnivå og din helsetilstand. Du som trenger lindrende pleie og behandling i livets siste fase, når dette ikke kan oppnås med tilpassede tjenester i hjemmet.

Korttidsopphold kan være dagopphold, nattopphold og døgnopphold.

Oppholdets form og lengde vurderes ut fra behovet for å:

  • utrede ditt bistandsbehov
  • gi deg tilbud om trening og opptrening
  • ivareta akutte behov for tilsyn og pleie
  • gi lindrende behandling og pleie

 

Betalingssatsene for tjenester i Omsorgstjenestene fastsettes av Larvik kommunestyre hver år.[PDF]