Rustiltak

Tiltak for personer med rusproblemer

Tjenestetilbud til rusmiddelavhengige. (Link med mer info – se nedenfor)
Vi tilbyr individuell oppfølging til rusmiddelavhengige, for eksempel i form av samtaler, hjelp til kontakt med øvrige offentlige tjenester, fastlege, m.m.

Oppfølgingen blir vedtaksfestet og avtaler for hvordan den skal foregå avtales mellom bruker og miljøarbeider/-terapeut.

Vi tilbyr informasjon og råd vedrørende behandling med både medikamentfri og medikamentell (LAR) behandling.

Vi har ansvar for å vurdere og iverksette tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige, jf. kap. 10 i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Lavterskel helsetilbud (Link med mer info – se nedenfor)
Hensikten er å bedre helsetilstand og levekår for deg som er rusmiddelavhengig. Tilbudet har fokus på ernæring og generell helsesituasjon.

Du kan blant annet få veiledning om kosthold, konsultasjon for fysiske og psykiske plager, informasjon om smittevern og forebyggende tiltak rundt dette og andre temaer som er viktig for din helse og livssituasjon.
Vi er behjelpelig med å kontakte/ videreformidle behov til fastlege, tannhelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester når det er behov for det.

Individuell plan (IP) (Link med mer info – se nedenfor)
Vi tilbyr Individuell Plan (IP) til deg som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

 

Planen skal beskrive aktuelle behov, tjenester/tiltak og ansvarsfordeling mellom involverte parter.

Individuell Plan er i stor grad basert på brukermedvirkning.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) (Link med mer info – se nedenfor)
Et tilbud til personer med langvarig og omfattende opiatdominert misbruk.

Tilbudet innebærer daglig kontrollert inntak av substitutt dose (Metadon, Subutex, Subuxone), som ikke gir rusvirkning, men som kan hindre stoffsug og abstinensplager. Deltaker avgir hyppige, overvåkede urinprøver. 
Urinprøver kombineres med individuell oppfølging i forhold til:

  • rusmestring
  • rusadferd
  • døgnrytme
  • sosialt nettverk
  • økonomi
  • generell livssituasjon.

Tilbudet forutsetter ønske om en rusfri tilværelse, med gjensidig forpliktende samarbeid mellom deg og tiltaksapparat.

Legemiddelbehandling er et poliklinisk tilbud som tilrettelegges i samarbeid med fylkets LAR-team ved Vestfoldklinikken. Det kan likevel være behov for døgntiltak i fylkeskommunal regi, f.eks. ved avrusing og i kriseperioder.