Psykisk helsearbeid

Larvik kommune skal sikre at mennesker med psykiske lidelser får et tjenestetilbud med det omfang og kvalitet som på en tilfredsstillende måte dekker den enkeltes behov for en verdig og trygg livssituasjon.

Larvik kommune skal bidra til at personer med psykiske lidelser kan få en verdig og trygg livssituasjon. Alle innbyggere skal ha mulighet til å:

  • høre til en sosial sammenheng, ha et sosialt nettverk, og å være noe for andre
  • ha noe meningsfylt å fylle dagen med, arbeid eller annen aktivitet
  • mestre dagliglivets oppgaver/aktiviteter
  • ha en meningsfylt fritid  

Kommunen har ansvar for å ivareta barn og unges interesser, og skal ha et spesielt fokus på barn i sårbare familier/situasjoner.

Visjon:
”I Larvik Kommune skal alle barn og unge, gjennom trygg tilknytning og tilhørighet i familie og nettverk, oppleve glede, mestring og medvirkning.”

Mer informasjon om psykisk helsearbeid for barn og unge finner du her: Psykisk helse barn og unge