Pasient- og brukerombudet Vestfold

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens behov, interesser og rettsikkerhet overfor helsetjenesten, og for å bedre kvaliteten i helsetjenesten.

Du kan henvende deg til pasient- og brukerombudet når du trenger råd og informasjon om rettigheter. Du kan også få hjelp til å benytte klageretten, søke råd om pasientskadeerstatning, eller bistå som konfliktløser i dialog mellom deg som pasient/bruker og tjenestestedet. Våre tjenester er gratis, og vårt arbeid er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven.

Det finnes pasient- og brukerombud i hvert fylke, og for Vestfold kan du ta kontakt slik:

Pasient- og brukerombudet i Vestfold
Storgt 35, 3126 Tønsberg
Tlf: 33 34 77 90 eller
E-post: 
vestfold@pasientogbrukerombudet.no

Webadresse:  https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/vestfold